Uppföljning och avslut

Hur uppföljning och avslut sker av händelser

Uppföljning

Uppföljning av planerade eller vidtagna åtgärder ska göras utifrån det tidsintervall som beslutas om i samband med utredningen.

Enhetschef ansvarar för att

 • följa upp resultaten av åtgärder och förbättringsförslag på individ- och enhetsnivå. Detta gäller oavsett hur allvarlig händelsen bedömts och vem som utfört utredningen.
 • dokumentera uppföljningen i avvikelsehanteringssystemet (ska vara kopplat till beslutade åtgärder)
 • Återkoppla och diskutera uppföljningen av åtgärder med berörd personalgrupp.

Verksamhetschef ansvarar för att

 • följa upp att beslutade åtgärder har vidtagits och att uppföljning sker på enhetsnivå i de utredningar som har bedömts som 8 poäng eller mer (samt betyande eller katastrofala i allvarlighetsbedömningen)

Avsluta avvikelse/lex Sarah

När åtgärderna har följts upp avslutas den i avvikelsesystemet av ansvarig enhetschef.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.