Meny

Uppföljning och avslut

Hur uppföljning och avslut sker av händelser

Uppföljning

Uppföljning av planerade eller vidtagna åtgärder ska göras utifrån det tidsintervall som beslutas om i samband med utredningen.

Enhetschef ansvarar för att

  • följa upp resultaten av åtgärder och förbättringsförslag på individ- och enhetsnivå. Detta gäller oavsett hur allvarlig händelsen bedömts och vem som utfört utredningen.
  • dokumentera uppföljningen i avvikelsehanteringssystemet (ska vara kopplat till beslutade åtgärder vilket t.ex. innebär att det ska framgå resultat på de åtgärder som det beslutades om och är någon åtgärd inte genomförd ska det framgå anledning till detta). Det är av vikt att utvärdering sker av om åtgärderna gett den effekt som varit önskvärd. I annat fall behöver andra åtgärder vidtas.
  • Återkoppla och diskutera uppföljningen av åtgärder med berörd personalgrupp.

Verksamhetschef ansvarar för att

  • Ihop med enhetschef följa upp händelser som bedömts som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofala i allvarlighetsbedömningen).

Avsluta avvikelse/lex Sarah

När åtgärderna har följts upp avslutas den i avvikelsesystemet av ansvarig enhetschef.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.