Meny

Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av avvikelser

Syftet med avvikelsehantering är att uppmärksamma brister i verksamhetens kvalitet. Sammanställningar och analyser av avvikelser hjälper verksamheten att se mönster och/eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt vidta åtgärder som förhindrar och förebygger brister

Analys av händelser

Avvikelser avser både rapporteringsskyldighet av vårdskador och missförhållande samt synpunkter och klagomål.

I syfte att öka kvaliteten och säkerheten inom omsorgsförvaltningen rapporterar alla som arbetar i vård och omsorg avvikande händelser (avvikelser). Avvikelser rapporteras för att ta reda på vad som har hänt, varför det har hänt och vad vi kan göra för att minimera riskerna för att det ska hända igen.

Sammanställningar och analyser av samtliga avvikelser är ett viktigt arbete i kartläggning av brister i verksamhetens kvalité samt med syftet att kunna vidta åtgärder för att säkra verksamheten.

Detta arbete ska utföras på samtliga organisatoriska nivåer.

Det är viktigt att processen för avvikelsehantering (systematiskt kvalitetsarbete) introduceras för samtliga anställda från medarbetare på operativ nivå till chefer. Det är den närmste chefen som ansvarar för informationen.

Privata utförare

Privata utförare följer i stort sätt samma flöde som kommunens organisation. Deras sammanställningar och analyser delges kommunen månaden efter varje kvartal som kvartalsredovisning. De privata som använder sig av kommunens avvikelsesystem sparar sina analyser i det systemet och övriga skickar in underlagen till SAS (Socialt ansvarig samordnare).

 

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå

Vad: Syftet med att göra sammanställningar och analyser av avvikelser på enhetsnivå är att enheten fortlöpande ska kunna bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister på enhetens kvalité, kunna se mönster och/eller trender som indikerar brister samt vidta åtgärder i syfte att säkra enhetens kvalitet.

Analys sker på både avvikande händelser enligt SoL/LSS/HsL samt synpunkter och klagomål.

Ansvar: EC (enhetschef).

Frekvens: Fortlöpande. Skriftliga sammanfattande analyser genomförs en gång per kvartal.

När: Deadline för kvartalsanalys är senast en månad efter den månad/det kvartal som den aktuella analysen avser. (dvs. analys för Q1 ska göras i april, Q2= juli, Q3=okt, Q4=jan)

Dokumentation: Analyserna görs direkt i avvikelsesystemet genom att skapa rapportanalys för rätt period.

 

Verksamhetsnivå

Vad: Syftet med att göra sammanställningar och analyser av avvikelser på verksamhetsnivå är att verksamheten fortlöpande ska kunna bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetsområdets kvalité, kunna se mönster och/eller trender som indikerar brister i verksamhetsområdets kvalitet samt vidta åtgärder i syfte att säkra verksamhetsområdets kvalitet.

Analys sker på både avvikande händelser enligt SoL/LSS/HsL samt synpunkter och klagomål.

Ansvar: VC (verksamhetschef), planeringschef, HR-chef och myndighetschef

Frekvens: Fortlöpande. Skriftliga analyser genomförs en gång per kvartal samt en gång per halvår med utgångspunkt från enhetsanalyserna.

När: Deadline för analyserna är en månad efter enhetschefernas deadline. (dvs. analys för Q1 ska göras i maj, Q2= aug, Q3=nov, Q4=feb). Halvårsanalys sker under augusti respektive januari.

Dokumentation: Analyserna görs direkt i avvikelsesystemet genom att skapa rapportanalys för rätt period.

 

Förvaltningsnivå

Vad: Syftet med att göra sammanställningar och analyser av avvikelser på förvaltningsnivå är att fortlöpande kunna bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister på förvaltningens övergripande kvalité, kunna se mönster och/eller trender som indikerar brister i kvaliteten på förvaltningsnivå samt vidta åtgärder i syfte att säkra förvaltningens kvalitet.

Analys sker på både avvikande händelser enligt SoL/LSS/HsL samt synpunkter och klagomål.

Ansvar: MAS, MAR, SAS, VC med HSL-ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Frekvens: Fortlöpande. Skriftliga analyser genomförs en gång per halvår samt en gång per år med utgångspunkt från verksamhetsanalyserna.

När: Deadline för halvårsanalys är en månad efter verksamhetschefernas deadline (dvs. september resp. mars)

Dokumentation: Analyserna görs direkt i avvikelsesystemet genom att skapa rapportanalys för rätt period. För årsanalys - se längre ner.

 

Återkoppling/ lärande på alla nivåer

Enhetsnivå

Varje enhetschef arbetar med sina avvikelser på sin enhet utifrån ovan framtagen beskrivning samt genom att delge dokumentation av sina resultat till sin verksamhetschef. Resultat från analyser ska delges medarbetare en gång per kvartal. Observera att återkopplingen bör avse både enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande analyser i den mån det kan bedömas som relevant för enheten.

Verksamhetsnivå

Varje verksamhetschef/myndighetschef/kostchef arbetar med resultaten från sin verksamhet utifrån ovan framtagen beskrivning samt genom att delge dokumentation från sin verksamhet till MAS, MAR, SAS, VC med HSL ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Resultat från analyser på verksamhetsnivå återkopplas till berörda enhetschefer en gång per kvartal. Även resultat från den förvaltningsövergripande analysen ska återkopplas till enhetschefer då dessa är färdigställda.

Förvaltningsnivå

MAS, MAR, SAS sammanställer och analyserar resultaten två ggr/år inklusive förslag till åtgärder vilka presenteras för förvaltningsledningsgruppen.

 

Årssammanställning och analys

Varje år presenteras en helårsanalys i kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för det gånga året. I berättelserna beskrivs det hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som har uppnåtts. En förutsättning för att årsanalyserna ska bli bra är att enhets och verksamhetsanalyser finns till grund för detta arbete.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.