Meny

Polisanmälan

Här beskrivs vad som ska göras då en kund blivit utsatt för brottslig handling av personal

Övervägande om att nämnden gör en polisanmälan ska ske när den drabbade själv, hens legala företrädare eller närstående inte har gjort det eller själva vill göra en polisanmälan. Oavsett om den enskilde vill göra en polisanmälan eller inte kan nämnden i vissa situationer ha ett eget intresse av att polisanmäla det som har hänt. I egenskap av arbetsgivare har nämnden ingen generell skyldighet att polisanmäla sin personal, men en sådan anmälan kan vara en del av underlaget för eventuella arbetsrättsliga åtgärder.

Om chef/utredare under utredningstiden efter samråd med verksamhetschef/förvaltningschef kommer fram till att det, som den enskilde har varit utsatt för, kan vara en brottslig handling ska kommunens jurist alltid kontaktas för vägledning, innan en polisanmälan görs.

Sekretess

Det är viktigt att beakta gällande bestämmelser om sekretess. Det innebär, att nämnden, när polisanmälan omfattar uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, bara kan göra en polisanmälan utan den enskildes samtycke om det handlar om vissa typer av grövre brottslighet. Generellt hindrar inte bestämmelserna om sekretess att uppgifter som gäller misstanke om brott lämnas till bland annat polismyndighet om fängelse är föreskrivet för brottet och brottet kan antas föranleda annan påföljd än böter.

När det gäller uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretess kan sekretessen vanligtvis bara brytas om uppgiften avser misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än ett års fängelse (till exempel mord, dråp, grov misshandel, våldtäkt eller grovt rån) försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år eller försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i kapitel 1 § 3 smittskyddslagen. 

Sekretessen hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet om uppgiften avser misstanke om brott som riktas mot någon som inte har fyllt 18 år.

Att komma ihåg

Det är viktigt att komma ihåg, att vara polisanmäld är inte detsamma som att vara dömd för ett brott. Ytterst avgörs frågan om en anmäld handling är brottslig eller inte av rättsväsendet (polis, åklagare och domstol).

Ansvar

Se delegationsordning angående beslut att anmäla brott som sker mot verksamhet (inkl kunder), förtroendevalda och tjänstemän. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.