Ansvarsfördelning

Här beskrivs ansvarsfördelning gällande avvikelser (SoL/LSS/lex Sarah)

Ansvarsfördelning

Baspersonal ansvarar för att:

 • uppmärksamma avvikelser och vidta omedelbara åtgärder efter behov

 • rapportera avvikelser i avvikelsehanteringssystemet

 • dokumentera händelsen i kundens journal och om en Lex Sarahrapport har upprättats

 • delta i analys- och förbättringsarbetet.

Enhetschef ansvarar för att

 • Informera alla rapporteringsskyldiga om deras skyldighet, muntligen och skriftligt minst en gång per år (avsedd blankett ska skrivas under en gång per år)

 • vidta omedelbara åtgärder efter behov

 • underrätta den enskilde/anhörig/företrädare som berörs om händelsen samt att utredning har inletts och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. I förekommande fall ska information också ges om att en anmälan har gjorts till IVO om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.

 • Bedöma om kund/personal är i behov av stöd efter det inträffade.

 • handlägga avvikelsen och fatta beslut i de lex Sarah-utredningar som bedöms till poäng 1-6 och allvarlighetsgraden inte är betydande eller katastrofal.

 • På uppdrag av lex Sarah-gruppen driva utredningen även av händelser som bedöms som allvarligare.

 • meddela verksamhetschef/myndighetschef om missförhållandet inte avhjälpts eller den påtagliga risken för missförhållandet inte undanröjts inom en vecka

 • dokumentera händelsen i kundens journal och att en Lex Sarahrapport har upprättats om detta inte redan gjorts

 • sammankalla berörda yrkeskategorier för en gemensam analys av inkomna händelser

 • resultatet av analysarbetet leder till förbättringsförslag för att minska risken för upprepning

 • återföra rapporterade händelser och förbättringsförslag till berörd personalgrupp och ledningsgrupp då detta är relevant

 

Verksamhetschef/myndighetschef ansvarar för att

 • Tillsammans med lex Sarah-gruppsmedlem ta fram relevanta åtgärder i de utredningar som bedömts till 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad)

 • lex Sarah-utredning som bedöms som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad) avslutas med beslut

 

SAS ansvarar för att

 • vid behov bistå verksamhetschef/myndighetschef/enhetschef med att bedöma och besluta om fortsatt handläggning av inrapporterade sociala avvikelser

 • rapporter som bedömts som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad) enligt riskmatrisen fördelas till utredare i lex Sarah-gruppen

 • informera verksamhetschef/myndighetschef om händelser som bedömts med ovan allvarlighetsgrad

 • ge stöd till utredningsgruppen i handläggningen av lex Sarah ärenden

 • regelbundet sammankalla utredningsgruppen

 • färdigställd utredning samt anmälan till IVO lämnas till nämndsekreterare för diarieföring, anslag på omsorgsnämndens dagordning och vidare hantering

 • årligen se över rutiner avseende avvikelser och lex Sarah

   

Utredare i lex Sarah-gruppen ansvarar för att

 • inleda en utredning skyndsamt efter att en rapport har tagits emot. Riktlinjen är att utredningen ska genomföras inom åtta veckor från det att den fördelats.

 • utredningsförfarandet dokumenteras enligt gällande föreskrift och Omsorgsförvaltningens utredningsformulär samt journalblad används.

 • Fortlöpande ge information till SAS om utredning visar att händelsen kan bedömas som allvarlig

 • återkoppla resultat av utredningen till lex Sarah-grupp samt till ansvarig enhetschef

 • återkoppla information som framkommer på lex Sarah-gruppens träffar till respektive ledningsgrupp/motsvarande grupp i lärande syfte.

   

Förvaltningschefen ansvarar för att

 • det finns ett ändamålsenligt och känt system för avvikelsehantering

 • synliggöra kvalitetsarbete inom hela förvaltningen

 • besluta vilka avvikelser som ska anmälas vidare till IVO enligt Lex Sarah

   

Omsorgsnämnden ansvarar för

 • Att det finns rutiner för hur avvikelser, missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska handläggas.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.