Meny

Arbetsmiljö

Vägledning kring hur vi ska arbeta med arbetsmiljö på verksamhetsnivå och på kundnivå.

Rutin för riskbedömning av arbetsmiljörisker för enskild kund inom Omsorgsförvaltningen

Enhetschefen har arbetsmiljöansvaret för medarbetarna i enheten. Nedan beskrivs enhetschefens, kontaktmannens och biståndshandläggarens ansvar gällande riskbedömningar av arbetsmiljön i det enskilda hemmet.

Enhetschef

Verkställande enhetschef ansvarar för att riskbedömningar gällande arbetsmiljörisker görs kontinuerligt hos vare enskild kund, att lämpliga åtgärder vidtas, att handlingsplan upprättas vid behov samt att uppföljning och kontroll genomförs.

Som utgångspunkt och stöd för arbetet med riskbedömning används checklista riskbedömning och tillhörande blanketten samt gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter.

Riskbedömningar ska alltid göras i samband med start av verkställighet av nya beslut och vid förändringar i pågående beviljade insatser.

Vid behov genomför enhetschefen hembesök hos kunden.

Kontaktman

Kontaktman eller ersättare genomför riskbedömningen i den enskildes hemmiljö utifrån checklista och dokumentation görs på tillhörande blankett. Detta sker i samband med att genomförandeplanen upprättas vid nya ärenden eller vid behov då förändringar sker i verkställigheten av beviljade insatser.

Kontaktman eller ersättare lämnar ifylld blankett till ansvarig enhetschef. Enhetschefen ansvarar för att åtgärder vidtas, att handlingsplan upprättas, följs och utvärderas efter behov.

Om kontaktman eller medarbetare i enheten bedömer att det finns behov av uppföljning gällande arbetsmiljön i det enskilda hemmet, ska detta meddelas till enhetschefen. Därefter planerar och genomför enhetschefen hembesök tillsammans med kontaktman eller ersättare.

I de fall då bedömda risker och åtgärder är genomförda och/eller ej längre är relevanta vid utförandet av beviljade insatser, är det viktigt att dokumentation görs på ny blankett och den tidigare kastas (t ex i samband med uppföljning av genomförandeplan).

Handläggare

I samband med ansökan om insatser enligt  SoL ska de uppgifter som kommer till handläggarens kännedom vad gäller arbetsmiljörisker för personal dokumenteras i utredningen. Det kan bland annat vara uppgifter som berör fysiska, psykiska och sociala förhållanden.

Handläggare överlämnar därefter beställningen till enhetschef för verkställighet. I beställningen ska framgå de observandum som kommit till biståndshandläggarens kännedom.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.