Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Genomförandeakt

En genomförandeakt är en samling av dokumentation om kunden som bland annat innehåller genomförandeplan, journalblad, signeringslistor och levnadsberättelse.

Inom omsorgsförvaltningen görs en uppdelning avseende den fysiska akten i myndighetsutövningen (personakten - förvaras på myndighetsenheten) och den fysiska akten i verkställigheten (genomförandeakten - förvaras i den verksamhet som utför insatsen).

Genomförandeakten är grunden för all dokumentation i ett enskilt ärende vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS. Alla handlingar som kommer in eller upprättas och som rör kunden ska förvaras i genomförandeakten. Genomförandeakten kan vara elektronisk och/eller fysisk (det vill säga pappersformat). Genomförandeakten sammanförs med personakten när ärendet avslutas.

Genomförandeakten kan innehålla följande handlingar:

 • Försättsblad
 • Kopia på utredningen/biståndsbeslut/uppdrag – som innehåller uppgifter om kunden, biståndsbeslut, beviljade insatser och vem som fattat beslutet samt eventuellt även hela utredningen.
 • Genomförandeplan – som beskriver hur den beslutade insatsen praktiskt ska genomföras.
 • Journalblad
 • Inkomna och upprättade handlingar – så som beslut om färdtjänst, beslut om god man och god mans uppdrag, brev till/från anhöriga
 • Levnadsberättelse
 • Signeringslistor för insatser enligt SoL och LSS
 • Avtal om handhavande av annans medel
 • Fullmakter
 • Fallrapporter
 • Checklista för förebyggande av fallolyckor

Genomförandeplan utifrån elva livsområden ICF

I samband med införandet av Individens behov i centrum (IBIC) februari 2017 skall ny genomförandeplan användas. Införandet av IBIC startar i Fjälkinge hemtjänst och införs sedan successivt i verksamheten. Ny genomförandeplan ska användas oavsett boendeform efterhand som det införs.

Nedan finner du blanketter som används vid planeringen och genomförandet av insatser

Social dokumentation

SoL

 LSS

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.