Meny

Psykisk ohälsa

Stöd för systematiskt arbete gällande kund då det psykiska måendet blir en utmaning. Att arbeta systematiskt gör det möjligt för verksamheten att planera och ompröva arbets- och förhållningssätt för att utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos.

Systematiskt arbete gällande kund då det psykiska måendet blir en utmaning

Enhetschef är ansvarig och arbetet gör tillsammans med teamet kring kunden. Teamet kring kunden är individuellt och kan omfatta t ex enhetschef, kontaktman, leg personal (kommun/region), biståndshandläggare.

Frågeställning/dilemma tas upp på mötesform där kund diskuteras t ex verkställighetsmöte, omsorgskonferens eller Samordnad individuell plan (SIP). Teamet kring kunden identifierar frågeställningen/dilemmat, möjliga orsaker samt planerar och genomför åtgärder. Teamet utgår från nedanstående frågeställningar och punkter som stöd i det systematiska arbetet.

Den löpande dokumentationen under arbetet förs i journalen med hänvisningar till upprättade handlingar.


Problembeskrivning

Vad är problemet och för vem är det ett problem? Ex. kund med misstanke om suicidrisk utifrån riskfaktorer (Se suicidpreventiv vägledning)

 

Bakgrund

Finns det tillräcklig kunskap om personens förutsättningar, behov och funktionstillstånd? Till exempel utredningar, bedömningar av legitimerad personal, kartläggningar av behov och förmågor, ordinationer, personens bakgrund och historia m.m. Är risk och skyddsfaktorer för suicid kartlagda? Är suicidriskbedömning utförd av personal tillsammans med sjuksköterska? Finns det behov av Samordnad individuell plan (SIP) för att säkerställa och samordna insatser för kund?

 • Är bemötande, kommunikation, arbetssätt, krav och omgivning/miljö anpassat till personens förmågor och behov?

 • Finns det en tydlig genomförandeplan? Genomförandeplanen kan behöva kompletteras med bland annat bemötandeplan och handlingsplan.

 • I genomförandeplanen ska det finnas en hänvisning till handlingsplanen om det framgår saker där som inte beskrivs i genomförandeplanen.

 • Det som gäller bemötande dokumenteras i genomförandeplan och vid behov även i handlingsplan.

 

Hälsosituation

 • Uteslut hälsoproblem
  Se bifogad Checklista hälsa

Kartläggning

 • Kartlägg och analysera mående och beteende i samråd med leg. personal som underlag för handlingsplan. Vad behöver ni veta? Hur går ni tillväga för att få reda på det ni behöver veta?
  Se beteenderegistrering
 • Kartlägg och analysera välfungerande situationer. Dokumentera analyserna och det arbetssätt som väljs samt det som väljs bort och varför. Genomför, utvärdera och ompröva fortlöpande de arbetssätt som ni väljer.

 • Upprepa suicidriskbedömning regelbundet på kunder där det förekommit/förekommer suicidrisk.

Åtgärder

 • Beskriv en målbild utifrån kundens förutsättningar.

 • Uppdatera eller skriv ny genomförandeplan och handlingsplan
  Se bifogad Handlingsplan

 • Gör riskbedömning av arbetsmiljön för arbete hos/med enskild kund.
 • Gör riskanalys och skriv åtgärdsplan. Följ upp och utvärdera åtgärderna regelbundet, förändra och uppdatera vid behov.
  Se bifogad Åtgärdsplan

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.