Meny

Ombud och ansvarsroller

Rutinen tydliggör på en övergripande nivå vilka förutsättningar som krävs för rollerna ombud respektive ansvarsområde samt vilka ombud och ansvarsområde som förekommer.

Ansvar

Enhetschef för den person som är utsedd att vara ombud eller har ett ansvarsområde ska säkerställa att rutinen efterlevs.
Kvalitetsutvecklare är ansvarig för rutinen.
Ingen utbildning krävs för att utföra rutinen.

Hur

För ombud:

 • Uppdragsbeskrivning för vad ombudsrollen innefattar.
 • Uppdragsbeskrivningen ska vara undertecknad av både ansvarig enhetschef och ombudet.
 • Ska få en introduktion kopplat till uppdraget.
 • Ska finnas ett nätverk för ombudet för att utveckla kunskap och kompetens samt samverka inom området.
 • Ska finnas övergripande ansvarig för området som ombudet avser och därtill kopplat nätverk.

För ansvarsområde:

 • Beskrivning av ansvarsområdet tas fram av enhetschef.
 • Introduktion för ansvarsområdet ska ges.

Ombudsrollerna inom förvaltningen

Följande ombud ska finnas inom verksamheterna då det är aktuellt:

 
Ombudsroller för systematiskt kvalitetsarbetet Ansvarig för introduktion, uppdragsbeskrivning och nätverk
Dokumentationsombud SoL/LSS SAS
Brandskyddsombud Verksamhetsutvecklare Lokalförsörjning
Hälsoombud via AME AME
Kostombud

GSF–Kost

Time Care ombud HR
Senior Alert ombud Kvalitetsutvecklare/Planeringssekreterare
BPSD ombud Demenssjuksköterska
Hygienombud MAS
Anhörigombud Anhörigkonsulent
Kulturombud Äldrepedagog

Om behov av fler ombudsroller föreligger tas detta beslut om införandet av dessa ombudsroller på verksamhetschefsmöte.

Signering av ombudroller

Hur uppdraget som ombud signeras finns beskrivet i bilaga till detta dokument.

Ansvarsområde inom förvaltningen

Ansvarsområde som är vanligt förekommande:

 • Larm
 • Hyrkläder
 • Rehab
 • Sårvård
 • Demens
 • Munvård
 • Krisstöd
 • Introduktion
 • Nycklar
 • Telefon/appar
 • Inköp förbrukningsartiklar
 • Inkontinens
 • Fordon
 • Hjälpmedel

Enheten ansvarar för att ha ansvarsområdesansvariga för sin enhet i den omfattning som krävs.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.