Meny

Genomförandeplan

Rutin för genomförandeplan

Ansvar

Det är kontaktmannen eller annan utsedd personal som tillsammans med kunden upprättar genomförandeplanen. 

När

En genomförandeplan ska påbörjas i anslutning till att insatsen påbörjas och vara upprättad inom 14 dagar. För kunder med beviljade insatser utförda av Hemgångsstödsteamet och för kunder med beviljat korttidsboende ska genomförandeplanen vara upprättad inom 2 dagar. 

Hur ofta en genomförandeplan ska följas upp måste avgöras från fall till fall. Det beror dels på hur livssituationen ser ut för den enskilde kunden, dels på kundens behov av stöd samt målsättning för insatsen/ insatserna. Det innebär att en genomförandeplan följs upp efter behov men minst var 6:e månad. Det är kontaktmannen eller annan utsedd personal som följer upp genomförandeplanen.

Under tiden då ingen genomförandeplan är upprättad behöver det föras utförliga anteckningar i den sociala journalen, för att kvalitetssäkra utförandet av insatser till kunden, tills genomförandeplanen är upprättad. 

 

Delaktighet

Delaktighet i genomförandeplanen betyder att kunden ska ha möjlighet att medverka och påverka hur stödet ska utformas. Kommunikationssätt ska anpassas och observation kan vara en viktig del i arbetet. Kunden kan få stöd av legal företrädare (god man eller förvaltare) och anhöriga/närstående om så önskas.

Avsikten med genomförandeplanen är inte att den ska uppfattas som ett avtal mellan kunden och utföraren utan som ett verktyg för personalen på en arbetsplats. Den behöver därför inte "godkännas" eller vara undertecknad av kunden.

Om kunden av någon anledning väljer att avstå från att medverka är det viktigt att hens uppfattning respekteras, men en genomförandeplan ska ändå upprättas. Det är då viktigt att dokumentera att kunden inte medverkat vid upprättandet av genomförandeplanen.

Av genomförandeplanen ska det framgå:

 • vad som ska utföras.
 • vem som utför vad i insatsen/aktiviteten (kund/personal)
 • hur insatsen/ aktiviteten ska utföras.
 • när insatsen/ aktiviteten ska utföras
 • vilket/ vilka mål som gäller för insatsen/ aktiviteten.

det ska också dokumenteras:

 • om kunden har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som tagits till hens synpunkter och önskemål. dvs hur kunden varit delaktig.
 • hur utföraren, om det är aktuellt, ska samverka med handläggaren, andra utförare eller andra huvudmän så som tex hälso- och sjukvård och skola.
 • vilka eventuella andra personer som deltagit i upprättandet av genomförandeplanen.
 • när genomförandeplanen upprättats.
 • när och hur genomförandeplanen ska följas upp.

 

Genomförandeplan vid trygghetslarm och matdistribution

För de kunder som använder trygghetslarmet återkommande ska en genomförandeplan upprättas.

Behovet av att upprätta en genomförandeplan vid de tillfällen trygghetslarmet endast används vid enstaka tillfällen ska avgöras av ansvarig chef, då det i vissa fall kan vara nödvändigt.  

För kunder som har beslut om trygghetslarm och matdistribution, där omvårdnadspersonal oftast inte är inblandade, behövs ingen genomförandeplan.

Genomgång av genomförandeplan

Kontaktmannen eller annan utsedd ska minst en gång i månaden gå igenom genomförandeplanen.

 

Syftet är att:

 • stämma av att denna överensstämmer med kundens nuvarande behov (framgår t. ex. förändringar i journalen som behöver tillföras i genomförandeplanen).
 • se att planen överensstämmer med uppdraget från handläggaren (i de fall där det finns ett sådant att arbeta efter).
 • stämma av att det är så som arbetet utförs i praktiken eller om något behöver ändras/informeras om.

 

Genomgången dokumenteras under rubrik ”Genomgång av genomförandeplan”.

Exempelformuleringar finns i verksamhetssystemet under ovan rubrik.

 

Driftstopp

Rutiner för driftsstopp finns under Hälso- och sjukvårdshandboken (dokumentation-driftsstopp). Här framgår vilka dokument som ska skrivas ut från verksamhetssystemet och alltid finns i även i pappersformat.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.