Att vara kontaktman

Här beskrivs rollen kontaktman och dennes uppdrag och ansvar.

Kontaktmannaskap

Ett gott bemötande handlar i grund och botten om människosyn, människors lika värde och samma rätt. Basen är att varje människa är unik och jämlik vilket leder till ett förhållningssätt som kännetecknas av:

 • Respekt för den enskildes behov och integritet.
 • Intresse för den enskildes livshistoria och erfarenhet.
 • Att bli bemött som en individ och inte som en del av ett kollektiv.

 

Den enskildes självbestämmande och integritet ska stärkas och respekteras. I mötet skapas kvalitet i omsorgen. Hur mötet genomförs beror på vår syn på människan, vår förståelse och empati och inte enbart på vår skicklighet att utföra olika uppgifter.

Med denna grundsyn har Omsorgsförvaltningens Funktionsstöd skapat ett system med kontaktmannaskap.

Att vara kontaktman leder till:

 • Att kunden får ökad respekt och förståelse eftersom omsorgen anpassas till de individuella behoven.
 • Att kunden och de närstående kan känna trygghet i att ha en utsedd person att vända sig till med problem och frågor.
 • Ett fördjupat engagemang, bekräftelse och stimulerande arbetsuppgifter.

 

I LSS, SoL och HSL talas om grundläggande principer och värden såsom självbestämmande, integritet, trygghet och delaktighet.

Genom att organisera arbetet med ett väl fungerande kontaktmannaskap ökar möjligheterna att i vardagen kunna förverkliga dessa värden och principer.

För att detta ska kunna fungera måste alla i organisationen känna till vad rollen innebär samt vilket ansvar och vilka befogenheter kontaktmannen har.

Inom LSS-området noteras särskilt den enskildes rätt att själv bestämma över sitt liv och att vara delaktig i samhället. Med sin samlade kunskap om kunden ska kontaktmannen vara ett stöd för den enskilde samt se till att övrig personal arbetar utifrån kundens önskemål och behov.

Två viktiga begrepp och aspekter är:

 • Kommunikation
 • Relation

 

Kommunikation kan ske på olika sätt och kontaktmannens roll är att skapa ett meningsfullt möte så att kunden både förstår och blir förstådd.

Relation handlar om kontaktmannens kontakt med kunden.

Att vara kontaktman innebär ett helhetsansvar. Kontaktmannen har en central roll i verksamheten. Han/hon ska kalla till regelbundna möten hos kunden där deltagarna bjuds in utifrån kundens individuella behov. Vid dessa genomförandeplansmöte fastställs kundens genomförandeplan som sedan ska styra hela gruppens arbete gentemot kunden. Det ligger i kontaktmannens ansvar att styra arbetet mot kundens fastställda mål.

Kontaktmannen är en länk till anhöriga, övrig personal, arbetsledning och den enskildes övriga nätverk. Att vara kontaktman innebär att åtgärder följs upp och utvärderas och därigenom kvalitetssäkras arbetet.

Att vara kontaktman har ingen grund i någon lagtext, men finns inskrivet i kvalitetspolicyn efter ett politiskt beslut. Det innebär att kontaktmannen har ett tydligt uppdrag.

Kontaktmannens uppgifter

1. Ankomstsamtal med kund och/eller närstående där man tar upp individuella behov, närståendes roll och delaktighet. Information om var/när man når varandra, genomgång av tidigare rutiner samt överlämnande av ev. broschyr/material från boende och förvaltning. Information om kundens behov och önskemål samt levnadshistoria.

2. Arbeta fram en genomförandeplan utifrån kundens behov. Genomgång av genomförandeplanen i arbetslaget.

3. Kalla till genomförandeplansmöte en gång per år eller oftare vid behov.

4. Regelbundet följa upp kundens fortlöpande behov samt vara delaktig i planering.

5. Regelbunden kontakt med närstående och övriga som har betydelse för kunden, t.ex. ansvariga för hälso- och sjukvård.

6. Besök och uppföljning i daglig verksamhet, äldreverksamhet eller annan verksamhet där kunden fortlöpande vistas. Uppföljning av insatserna kunden får samt informationsöverföring och utbyte av erfarenheter.

Kontaktmannen har ansvar för genomförandeakten avseende:

 • kundens nätverk/team
 • kund/behov mål
 • genomförandeplan
 • ifyllande av signaturlista
 • blankett: "Information vid akutbesök"

 

7. Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning. Ta kontakt med arbetsterapeut vid behov av nya hjälpmedel.

8. Förvaltning av privata medel enligt Omsorgsförvaltningens instruktioner.

9. Informera om synpunkten.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.