Meny

Övergripande LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är jämfört med SoL konstruerad som en mer utpräglad rättighetslag. Den utgör komplement till SoL och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter den enskilde kan ha enligt SoL eller andra lagar.

Möjlighet att leva som andra

Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (7 § andra stycket LSS). Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 § LSS).

De bärande principerna i lagen utgör LSS värdegrund: 

  • självbestämmande
  • inflytande
  • delaktighet
  • tillgänglighet
  • helhetssyn
  • kontinuitet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.