Meny

Definitioner

Definitioner av våld.

Närstående

Begreppet är könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatte bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Vanligtvis partner, föräldrar, syskon, barn och barnbarn. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatte har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen om vem som kan beaktas som närstående görs i varje enskilt fall.

Bevittna våld

Att bevittna våld innebär att barnen upplevt våld, dvs hört eller sett våldet. (Men det är viktigt att ha med att även konsekvenser av våldet som barnen lever med är allvarligt. Exempelvis att djuren är rädda eller möblemanget är sönderslaget). Barn som upplevt våld i en nära relation löper större risk än andra att ytterligare utsättas för våld.

Våld

Våld är långt ifrån synonymt med bara fysiskt våld, vilket beskrivs i Per Isdals definition: "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill".

Fysiskt våld

Varje form av oönskad fysisk beröring/handling som skadar och/eller orsakar fysisk smärta exempel på detta är slag, sparkar, örfilar, knuffar, strypgrepp eller användande av tillhyggen och vapen. Att medvetet öppna en skåpslucka i ansiktet på någon är fysiskt våld.

Psykiskt våld

Består bland annat av kränkningar med ord eller genom handlingar. Hot om fysiskt våld och indirekt hot om t.ex. självmord eller våld mot djur eller egendom. Psykiskt våld kan även innebära begränsning av rörelsefrihet. Att straffas med att inte få träffa sina barnbarn kan vara psykiskt våld.

Latent våld

Det psykiska våldet inkluderar även latent våld, som kan innebära outtalade hot om våld. Våldsutövaren kan bära på en stark ilska och aggressivitet som är inbunden och som visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck. Detta kan skapa rädsla och upplevas som ett hot om våldsamma konsekvenser.

Sexuellt våld

Kränkningar av den sexuella integriteten och alla grader av sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Exempel på detta är att bli tvingad att delta i eller tvingas att bevittna sexuella handlingar. Att gå med på sex för att avvärja en otrevlig situation som skulle kunna utmynna i våld, s k "tjatsex" eller "försoningssex" , där den utsatta kan uppleva ytterligare ett övergrepp medans våldsutövaren kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl. Att tvingas till oralsex mot sin vilja är sexuellt våld. Här ingår även rätten att använda preventivmedel.

Ekonomiskt våld

Att den utsatta blir begränsad i sitt ekonomiska utrymme och att det finns en stark obalans i ekonomisk insyn och inflytande. Exempelvis att den utsatte undanhålls från kontroll och tillgång till gemensamma resurser eller skuldsätts utan sitt medgivande. Att sälja ett personligt föremål som en tavla utan ett medgivande kan vara ekonomiskt våld.

Materiellt våld

Våld som riktas mot förstörelse av materiella ting både i och utanför hemmet ex personliga tillhörigheter och barnens leksaker, vilket i sin tur skapar oro och rädsla. Att bränna upp ett fotoalbum kan vara materiellt våld.

Försummelse

Kan vara att en person blir fel medicinerad med avsikt, att inte dennas behov blir tillgodosedda som t.ex. hygienen. Att personen inte får tillräckligt med föda eller att någon medvetet underlåter hjälp till personen på annat sätt. Att medvetet placera ett hjälpmedel utom räckhåll kan vara försummelse.

Hedersrelaterat våld

Utövas för att förhindra att familjens heder förloras alternativt för att återställa redan förlorad heder, exempelvis att en har önskemål om att leva sitt liv på ett sätt som går emot familjens eller släktens vilja och att hindras från detta genom hot eller våld. Att gifta sig mot sin vilja eller att tvingas förneka sin sexuella läggning kan vara hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld inkluderar även Kvinnlig könsstympning - varje form av ingrepp där hela eller delar av flickans/kvinnans könsorgan skärs bort eller skadas. Är en del av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som bland annat görs för att kontrollera kvinnans sexualitet och säkra att hon är oskuld när hon gifter sig. Att kvinnan/flickan är könsstympad kan ofta vara ett krav för att bli bortgift.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.