Meny

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy Omsorgsförvaltningen

Antagen av Omsorgsnämnden 2009-10-29, rev 2011-11-25

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att tillvarata de anställdas kompetens och för att skapa förutsättningar till utveckling i arbetet, den är dessutom en viktig grund för att attrahera och rekrytera nya medarbetare. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande och bidrar till att verksamhetens mål uppnås. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön innefattas.

Målet är att medarbetare inom omsorgsförvaltningen ska få en säker och stimulerade arbetsmiljö med möjlighet till utveckling, inflytande och påverkan av den egna arbetssituationen, men också att åstadkomma en bra och effektiv verksamhet med hög kvalitet. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Syftet med policyn är att förtydliga arbetsmiljöansvaret, arbeta förebyggande samt att klargöra hur en god arbetsmiljö ska uppnås.

Ansvar

Omsorgsförvaltningen har som arbetsgivare det övergripande arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöuppgifterna ska tilldelas/delegeras i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare tillsammans verkar för att förebygga risker i arbetet och för att uppnå en god arbetsmiljö. Tilldelning av arbetsmiljöuppgifterna ska göras skriftligt.

Samtliga medarbetare har ett ansvar att delta i arbetet för en god arbetsmiljö – ”Vi är varandras arbetsmiljö” (se medarbetarpolicyn).

Samverkan och medbestämmande

Kommunens samverkanssystem ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla anställda. Samverkanssystemet bygger på Kristianstads kommuns samverkansavtal.

Samverkan sker enligt följande:

• Medarbetarsamtal – Inflytande på individnivå

• Arbetsplatsträffar – Inflytande på varje arbetsplats

• Lokal samverkansgrupp – Samverkan inom respektive område/enhet

• Förvaltningsövergripande samverkansgrupp– Samverkan på förvaltningsnivå

Det är av stor vikt att behandla arbetsmiljöfrågor som en återkommande punkt på agendan i de olika samverkansinstanserna. Arbetsplatsträffarna ska vara regelbundna för att få till stånd ett fungerande inflytande.

Kunskap

Arbetsledare med arbetsmiljöansvar ska ha kunskap och tillräcklig erfarenhet för att kunna bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsledare och skyddsombud ska genomgå en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Varje arbetsledare ska dessutom genomgå en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Alla medarbetare ska delta i de aktiviteter och utbildningar som leder till en bättre arbetsmiljö, detta kan till exempel vara utbildningar i arbetsmiljö, förflyttningsteknik eller ny arbetsutrustning.

Arbetsmiljöenheten är Kristianstad kommuns företagshälsovård, vars främsta uppgift är att ge stöd i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

Introduktion för nyanställd personal

Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö. Den närmaste chefen har ansvar för att introduktionen planeras och genomförs på arbetsplatsen. Introduktionen ska bland annat innehålla information om vilka risker som finns och det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Nyanställda medarbetare ska även genomgå introduktion på kommunnivå.

Riskområden – Förebyggande arbete

Ett förebyggande förhållningssätt i arbetsmiljöarbetet ska genom riskbedömning ske inom förvaltningens olika verksamheter. Arbete i omsorgsförvaltningen innebär ofta daglig kontakt med människor som är i behov av stöd och service. Riskbedömning i samband med till exempel vård och omsorgsinsatser är viktigt och måste ske tidigt för att utreda vad som är nödvändigt att åtgärda. Utmärkande riskområden i förvaltningen är bland annat psykosociala problem, belastningsskador och våld och hot. Vid förändringar i verksamheten ska alltid en riskbedömning göras.

Uppföljning

Brister i arbetsmiljön ska systematiskt mätas och följas upp för att undersöka och kontrollera om de insatta åtgärderna har haft en förbättringseffekt eller om det behövs ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med de aktuella problemen. Detta görs genom att regelbundet följa upp arbetsmiljöfrågor, sjukfrånvaro, frisktal och tillbud/arbetsskador. Detta ska göras både på arbetsplatsen och övergripande för förvaltningen. Varje år ska även en uppföljning göras över förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.

Lagar och dokument som reglerar arbetsmiljön

Arbetsmiljöområdet regleras av arbetsmiljölagen (AML) som ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på arbetet. Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen (AMF), i denna finns administrativa regler om arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) preciserar mer i detalj vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

I Kristianstads kommun finns ett flertal policys och riktlinjer för att åstadkomma en arbetsmiljö som är förenlig med gällande lagstiftning. All personal ska informeras om samtliga dokument och förväntas även följa desamma.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.