Rutin mobilt arbete

Rutin mobilt arbete är ett förtydligande för omsorgsförvaltningens medarbetare av vad som finns beskrivet i den kommunövergripande riktlinjen för arbete utanför ordinarie arbetsplats.

Rutin mobilt arbete

Rutinen antagen 2018-02-22 av ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen.

Utgångspunkten är alltid att medarbetaren ska utgå från sin ordinarie arbetsplats.

Ett mobilt arbetssätt innebär att man har tillgång till aktuella arbetsverktyg utan att behöva finnas på kontoret/arbetsplatsen. Inom ramen för mobilt arbetssätt finns två delar.

Dels möjlighet till arbete direkt i systemet genom bärbara datorer, när medarbetaren befinner sig på annan plats/ort, samt att restid kan nyttjas mer effektivt. Dels möjlighet till arbete hemifrån vid behov.

Genom ett mobilt arbetssätt är arbetsgivarens förhoppning att dubbelarbete ska minska, att medarbetaren ska kunna använda sin tid mer effektivt, vilket kan leda till både effektivisering av verksamheten och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån ett mobilt arbetssätt behöver inte handlingar finnas med utskrivna till olika möten, vilket tillsammans med direkt dokumentation i system, ökar rättssäkerheten.

Rutiner

Kommunens och förvaltningens riktlinjer och policys (så som medarbetarpolicyn, policy för digital kommunikation och policyn för flexibel arbetstid, arbetstid) gäller på samma sätt vid mobilt arbete som vid arbete på den ordinarie arbetsplatsen.

Planering och tillgänglighet

För att säkerställa att den löpande verksamheten flyter på, att det finns medarbetaren tillgängliga samt för att inte riskera att medarbetare på arbetsplatsen beläggs med extra arbetsuppgifter, behöver en nära dialog föras med närmaste ansvariga chef.

Arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen ska vara förankrad med närmaste chef. Medarbetare ska vara nåbar via telefon och/eller mail utöver de tider medarbetaren sitter i möten. Möjligheten att arbeta mobilt får inte påverka enhetsmöten/APT, verksamhetsträffar, handledningstillfällen eller andra i förväg planerade möten, utbildningstillfällen eller liknande. Arbete på annan plats än ordinarie arbetsplats till exempel i andra lokaler i kommunen, ska meddelas till arbetsplatsen t.ex. genom att informera på tavla, kollegor eller närmaste chef.

Arbete hemifrån

Arbete hemifrån ska ske undantagsvis, beslutet fattas av närmaste chef som ska godkänna detta innan arbete hemifrån genomförs. Vissa arbetsuppgifter kan lämpa sig att göra hemifrån, till exempel inläsning och sammanställning av större dokumentation.

Vid arbete hemifrån ska medarbetaren vara tillgänglig på telefon och/eller mail. Närmaste chef kan omprioritera arbete och/eller kalla in medarbetare till arbetsplatsen om detta bedöms nödvändigt. Då det är ett frivilligt erbjudande, så har arbetsgivaren fortsatt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen men ej i den enskildes bostad, se AFS 2001:1.

Sekretess och verksamhetssystem

Genom tillgång till verksamhetssystem och dator, ska inga sekretessbelagda handlingar lämna arbetsplatsen i utskrivet format. Lämna aldrig datorn olåst eller utan uppsikt. Efter att en uppdatering gjorts i verksamhetssystemet måste inloggning först göras på arbetsplatsen innan systemet fungerar mobilt. Samma arbetstider och ev. flexram gäller som vid arbete på arbetsplatsen. Raster och lunch tas ut på samma sätt som vid ordinarie arbete. Om medarbetaren använder Kom & Gå ska stämplingar registreras där. Vid sjukdom, VAB och liknande ska medarbetaren inte arbeta.

Arbetstid/flextid

Har du frågor eller det uppstår situationer när du arbetar hemifrån eller på annan plats, ombedes du kontakta din närmaste chef.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.