4 Gemensamma stödfunktioner/verktyg

.

4:1 Centrala bemanningsenheten

Centrala bemanningsenheten hanterar all över- och underkapacitet i verksamheten och har till uppgift att överblicka och samordna bemanningsprocessen. Centrala bemanningsenheten driver en resurspool med tillsvidareanställda resursmedarbetare samt anställer timvikarier löpande utifrån verksamhetens behov.

4:2 IT-stöd - Time Care

Time Care är vårt resurs- och schemaplanerings-system. Inom omsorgsförvaltningen är Centrala bemanningsenheten huvudadministratör för Time Care och tillhandahåller utbildning och support i systemet till övrig verksamhet.

I Time Care används huvudsakligen två olika moduler:

Time Care Planering i planeringsmodulen planeras resurser/framställs schema för ordinarie verksamhet utifrån inlagt bemanningskrav

Time Care Pool i poolmodulen hanteras all korttidsbemanning (beställning/inbokning av tillfälliga medarbetare vid plötsliga vakanser/resursförstärkning) samt all annan under-/överkapacitet som uppstår i samband med att schema fastställs i schemaprocessen (vakanser och resurspass)

4:2:1 Utbildning i Time Care

Utbildning ges till chefer, Time Care-ombud och medarbetare. Utbildning ges både löpande och vid nyanställningar i samband med introduktion. Utbildningskonceptet förtydligas i bemanningsenhetens servicedeklaration.

4:2:2 Support i Time Care

Support ges till chefer Time Care-ombud och medarbetare. Time Care-ombud har en supportande roll gentemot övriga medarbetare.

4:3 Ekonom

Ekonom ger stöd, utbildning och information om resursfördelning, budgetarbete och ekonomiuppföljning inom bemanningsområdet.

4:4 HR

HR ger stöd, utbildning och information om arbetsrättsliga lagar/avtal/regler, rekryterings-, personalplanerings- och rehabiliteringsfrågor samt personaluppföljning inom bemanningsområdet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.