2 Rollfördelning och ansvar inom bemanningsprocessen

.

Här förtydligas roller och ansvar i bemanningsprocessen för följande funktioner:

 • verksamhetschef
 • enhetschef
 • lokal samverkansgrupp på verksamhetsnivå
 • medarbetare
 • CBE - schemasupport
 • CBE - bemanningssupport
 • ekonom
 • HR

2:1 Verksamhetschef

Ansvarar för att

 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • fastställa resurstilldelning och bemanningskrav på verksamhetsnivå, tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp
 • signalera till förvaltningens ledningsgrupp när tilldelade resurser inte täcker bemanningskravet
 • skapa förutsättningar för kompetensutveckling inom bemanningsområdet för sina enhetschefer och övriga medarbetare
 • introducera nya enhetschefer i fastställd bemanningsprocess, tillsammans med bemanningsenheten
 • samplanera mellan verksamheter/enheter för att uppnå rätt bemanning, tillsammans med sina enhetschefer/andra verksamhetschefer
 • omfördela resurser inom området vid behov
 • rekrytera nya medarbetare vid behov
 • följa upp bemanningsprocessen tillsammans med respektive enhetschef samt återrapportera till förvaltningens ledningsgrupp
 • följa upp bemanningsprocessen tillsammans med enhetschef i lokal samverkan

2:2 Enhetschef

Ansvarar för att

 • fatta beslut gällande bemanningsplanering
 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • fastställa bemanningskrav på enhetsnivå utifrån kundens behov, egna och medarbetares kunskaper samt tillgängliga resurser
 • signalera till verksamhetschef när tilldelade resurser inte täcker bemanningskravet
 • rekrytera vid behov, möjlighet till stöd från HR
 • introducera nya medarbetare i fastställd bemanningsprocess, tillsammans med bemanningsenheten
 • skapa förutsättningar för kompetensutveckling inom bemanningsområdet för sina medarbetare
 • samplanera med andra verksamheter/enheter för att uppnå rätt bemanning, tillsammans med verksamhetschef och kollegor
 • omfördela resurser inom enheten vid behov
 • följa gemensamma riktlinjer i bemannings- och schemaprocessen samt säkerställa att Time Care ombuden får förutsättningar att utföra sitt uppdrag
 • bevaka att samverkan och övriga lagar/avtal följs
 • följa upp bemanningsprocessen tillsammans med verksamhetschef i lokal samverkan

2:3 Lokal samverkansgrupp

Ansvarar för att

 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • bidra med förslag till förbättringar i bemanningsprocessen
 • följa upp bemanningsprocessen och effekter på arbetsmiljön tillsammans med verksamhetschef och enhetschef

2:4 Medarbetare

Ansvarar för att

 • vara väl införstådd med sin roll i bemanningsprocessen
 • bidra med kunskap och erfarenhet vid planering av verksamheten
 • följa gemensamma riktlinjer i bemanningsprocessen
 • följa gemensam schemaprocess
 • delta vid utbildningssatsningar inom bemanningsområdet
 • via samverkan/APT och enhetschef bidra med förslag till förbättringar i bemanningsprocessen

2:5Time Care ombud (ett-två per enhet)

Ansvarar för att

 • vara stöd till och utbilda kollegor att lägga in sina planeringsscheman
 • vara stöd till och utbilda kollegor att korrigera sina planeringsscheman kontra bemanningskraven vid "diffning"
 • vara en koppling mellan medarbetarna och schemasupporten

2:6 CBE - Schemasupport

Ansvarar för att

 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • bidra med kunskap och erfarenhet vid planering av verksamheten
 • följa gemensamma riktlinjer i bemanningsprocessen
 • följa gemensam schemaprocess
 • vara administratör för Time Care
 • delta vid utbildningssatsningar inom bemanningsområdet
 • via enhetschef bidra med förslag till förbättringar i bemanningsprocessen
 • ha en konsultativ roll i stödet till enhetscheferna, genom att till exempel ge förslag på olika alternativ till lösningar inom schema- och bemanningsprocessen, men det är chefen som fattar beslutet

2:7 CBE - Bemanningssupport

Ansvarar för att

 • utifrån sitt helikopterperspektiv vara huvudansvarig för upprätthållande och utveckling av förvaltningens bemanningsprocess
 • vara förvaltningens huvudadministratör för Time Care
 • ge support till verksamheterna avseende Time Care
 • hantera all över-/underkapacitet i verksamheten (överbliven arbetstid som ej lösts i planeringen
 • rekrytera/anställa resurspool
 • rekrytera/anställa timvikarier
 • bevaka LAS
 • bevaka följsamhet till lagar/avtal
 • ta fram och kvalitetssäkra underlag/statistik vid uppföljning inom bemanningsområdet
 • ha en konsultativ roll i stödet till enhetscheferna, genom att till exempel ge förslag på olika alternativ till lösningar inom bemanningsprocessen, men det är chefen som fattar beslutet

2:8 Ekonom

Ansvarar för att

 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • ge utbildning och support inom ekonomiområdet
 • bistå chefer i budget- och uppföljningsarbete
 • tillsammans med lönesupport och bemanningsenhet tillhandahålla de underlag som chef behöver för att kunna ta sitt ekonomiansvar

2:9 HR

Ansvarar för att

 • vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess
 • ge utbildning och support inom HR-området
 • bistå chefer vid personalplanering och rekrytering
 • tillsammans med Lönesupport och bemanningsenhet tillhandahålla de underlag som chef behöver för att kunna ta sitt personalansvar
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.