1 Inledning

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet dygnet runt veckans alla dagar. Medarbetarna utgör den enskilt viktigaste resursen som verksamheten har att tillgå för att kunna ge service och stöd till de kunder vi är till för.

Vi tar ansvar genom att:

 • låta ledorden kontinuitet, kvalitet, arbetsmiljö, trygghet och ekonomi genomsyra bemanningsprocessen
 • skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens
 • ge alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställning i grunden med regelbunden möjlighet att ansöka om annan sysselsättningsgrad
 • garantera att medarbetaren får ut arbetstid motsvarande den sysselsättningsgrad som är överenskommen

Vår målsättning är att tjänsterna utförs av tillsvidareanställda medarbetare med rätt erfarenhet och kompetens och att detta gäller oavsett tid på dygnet och dag i veckan.

1:1 Gemensam bemanningsprocess i schemalagd verksamhet

En bemanningsprocess börjar alltid med att fastställa kundens behov, något som kan ske på lite olika sätt i olika verksamheter. Stegen i processen är dock alltid desamma:

För att kunder och medarbetare ska kunna känna sig trygga med att verksamheten är rätt bemannad är det viktigt att vi sätter bemanningskrav utifrån samma typ av underlag i likartade verksamheter. Mellan olika verksamheter kan underlagen skilja sig åt. Bemanningskrav tar sin utgångspunkt i:

 • kundernas biståndsbeslut och genomförandeplaner
 • regelbundna tidsstudier/uppföljningar
 • chefers/medarbetares sammanlagda erfarenheter och kunskap inom området

När bemanningskravet är satt stäms det av mot tillgängliga resurser innan schemaläggningsprocessen inleds. För att uppnå god kvalitet och bra arbetsmiljö är det avgörande att kundens behov är i fokus när resurser ska fördelas.

Det långsiktiga målet är att enhetscheferna ska planera sina scheman gemensamt.

1:2 Handbok Bemanning

Handboken utgör ett stöd för chefer och medarbetare inom Omsorgsförvaltningen. Handboken är ett levande dokument som ska uppdateras och kontinuerligt samverkas.

1:2:1 Syfte

Denna handbok syftar till att beskriva hur omsorgsförvaltningen planerar verksamheten utifrån satta bemanningskrav och hur vi följer upp och förbättrar vid behov. I handboken tydliggörs den gemensamma schemaprocessen med tillhörande riktlinjer samt de olika roller som finns i förvaltningen inom bemanningsprocessen.

1:2:2 Målgrupp

I handboken finns roller beskrivna för verksamhetschef, enhetschef, lokal samverkansgrupp på verksamhetsnivå, medarbetare, schemaadministratör, centrala bemanningsenheten, ekonom och HR. Schemaprocess omfattar hantering av arbetstid för medarbetare inom Kommunals avtalsområde.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.