NÄVER

FoU nätverk för kunskapsutbyte och samverkan, Nordöstra Skåne - Näring och ätande (NÄVER)

NÄVER (Näring och ätande)

Nätverket bildades 2003 och har representanter från högskolan Kristianstad, sjukhuset i Hässleholm, Centralsjukhuset Kristianstad, primärvården, kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge.

Övergripande mål: NÄVER ska verka för att en god vård/omsorg vad gäller nutrition och ätande ska ges utifrån ett helhetsperspektiv till vårdtagare/kunder inom primärvård, kommun och sjukhus samt att kontinuitet eftersträvas genom vårdkedjan.

I gruppen ingår olika professioner: sjuksköterska, distriktssköterska, biståndshandläggare, tandhygienist, professor i omvårdnadsvetenskap, doktor i medicinsk vetenskap, kostchef och dietist.

Samordnare för NÄVER är Therese Denker.

Informationsbrev till kunder med matdistribution

En av våra medarbetare i NÄVER Zada Pajalic, forskarstuderande vid Högskolan Kristianstad, har undersökt den mat och matservice som äldre personer (≥65 år) får från äldreomsorgen i Kristianstads kommun. Vid denna undersökning framkom ett behov av kontinuerlig kunskapsuppdatering om nutritionens betydelse, för både mottagare av matlådan samt hos vårdgivare.

Så uppkom förslaget om att utforma och dela ut ett gemensamt informationsbrev till alla kunder med matdistribution i de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Brevet följer kundernas matlåda, samt publiceras för vårdpersonal på diverse kommunala hemsidor i Nordöstra Skåne.

En arbetsgrupp inom NÄVER utsågs och det första informationsbrevet delades ut i april 2011. Fram till våren 2014 har det publicerats 10 stycken brev med olika teman.

Vi upplevde därefter att materialet behövde omarbetas, vilket gjordes under hösten 2014.

Nu finns kostinformation i tre olika foldrar: 

Matnyttigt 1 - Maten, måltiderna och kostråd vid ofrivillig viktnedgång

Matnyttigt 2 - Förebyggande råd för ett hälsosamt åldrande

Matnyttigt 3 - Viktiga näringsämnen för äldre samt så håller du magen i trim!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.