Meny

Ansvarsfördelning

Omsorgsförvaltningens ansvarsfördelning utgår från att kunden står i centrum genom att självbestämmande och integritet tillvaratas i alla led.

Enskild individ

I första hand har den enskilde ett egenansvar för sin näringstillförsel. I de fall den enskilde är kund i omsorgsförvaltningen och inte själv kan ta ansvar för hela eller delar av sin näringstillförsel har kommunen ett ansvar för att behovet tillgodoses.

Närstående

Det är viktigt att närstående om möjligt är delaktiga i den enskildes näringssituation. Råd angående konsistensanpassning, val av livsmedel och temperatur på maten behövs till den som sköter matlagning i hemmet. Råd kan också behövas kring att följa viktutvecklingen.

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare ansvarar för:

 • att utreda och besluta om enskildas behov av rätt till stöd och hjälp i samband med måltider
 • att samverkan sker med berörd medicinsk personal
 • att informera om innebörden av beslutet till verkställaren

Omvårdnadspersonal ansvarar för:

 • att följa de framtagna rutiner och riktlinjer avseende olika koster. Personalen måste därför ha goda kunskaper om mat och matens/måltidens betydelse
 • att ansvara för att kunden får tillräckligt med mat och dryck utifrån de behov som beskrivits i genomförandeplanen och i biståndsbeslut
 • att rapportera till omvårdnadsansvarig sjuksköterska
 • att tillsammans med kostombuden ansvara för måltidsmiljön

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS)

OAS har det yttersta ansvaret för uppföljning och dokumentation inom området samt att ta de kontakter som kan behövas t.ex. med läkare och/eller dietist i de fall nutritionstillståndet kräver bedömning och åtgärder utanför det egna kompetensområdet.

OAS ansvarar för:

 • att rutiner för att förebygga och behandla undernäring tillämpas för att upptäcka och åtgärda undernäring
 • att identifiera, bedöma och utreda nutritions- och ätproblem
 • att rätt kost, konsistens och näringsdryck ordineras
 • att bedöma energi- och vätskebehov samt vilken kost personen behöver
 • att då det är aktuellt ansvara för mat- och vätskeregistrering
 • att bedöma behovet av, planera och ordinera ät- och måltidsstödjande omvårdnadsåtgärder
 • att ansvara för att upprätta, leda, samordna, utvärdera och kommunicera genomförandet av omvårdnadsplan för nutrition mellan vårdtagare, närstående och övriga yrkesgrupper
 • att informera och förbereda kunden och/eller närstående inför nutritionsbehandlingen
 • att ansvara för att kunden erhåller ordinerad nutritionsbehandling
 • att ansvara för nutritionsbehandlingens och ätstödjande åtgärders genomförande
 • att följa upp och utvärdera nutritionsbehandlingen och ätstödjande åtgärder
 • att dokumentera enligt gällande författningar
 • att informera och undervisa personal och närstående om nutritions- och ätstödjande åtgärder
 • att rapportera till nästa vårdgivare

Kostombud

Kostombud ansvarar för:

 • att information i kost- och nutritionsfrågor vidarebefordras till övrig personal
 • att nyanställda får information om trivselreglerna vid måltiden samt nutritionshandboken 
 • att ha kunskap om beställningsrutiner
 • att delta i utbildningar som kostenheten anordnar och föra kunskapen och materialet vidare
 • att vara en kontaktlänk mellan boende, vård personal och kök och delta i kostträffar av olika slag
 • att tillsammans med omvårdnadspersonalen ansvara för måltidsmiljön

Kökspersonal

Ansvarar för:

 • att tillhandahålla beställd kost enligt fastställd kvalitet, t.ex. gällande matens utseende, smak portionsstorlek och näringsinnehåll
 • att följa de förordningar, lagar, riktlinjer och rutiner som finns för kosthantering

1:e kock eller motsvarande tjänst

Ansvarar för den dagliga driften i köket samt:

 • att matproduktion, näringsinnehåll och egenkontroll följer gällande förordningar, lagar, riktlinjer, rutiner samt att följa uppställda mål och lokalt upprättade rutiner

Enhetschef

Ansvarar för köken samt:

 • att tillsammans med kökspersonal ta fram rutiner för måltidsverksamhet
 • att uppställda mål och riktlinjer följs
 • att personalen har den kompetens som krävs för att följa lagar och föreskrifter, uppsatta mål och riktlinjer vad gäller kosthantering och ansvarar för att de kan genomföra sitt uppdrag

Kostchef

Har det övergripande ansvaret för hela kostenheten samt:

 • att kosten uppfyller fastställda kvalitetskrav
 • att utveckla matsedel och matproduktion

Logoped

 • Kan utföra sväljutredningar, ordinera rätt konsistens på maten till den enskilde och genom sitt arbete förbättra den enskildes förmåga att äta

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut

Gör vid behov bedömning av:

 • att kundens sittställning är optimal vid måltider
 • att hjälpmedel i samband med måltid är utprovade
 • kundens förmåga att äta själv samt
 • träning för att underlätta matsituationen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

 • MAS ansvarar för att kunden får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
 • MAS ansvarar för riktlinjer

Enhetschef

Har det övergripande ansvaret på enheten. Detta innebär:

 • att den enskilde får den kost kunden har rätt till
 • att måltidsordningen följer de riktlinjer som finns
 • att miljön är trivsam
 • att det i ankomstsamtalet dokumenteras kring den boendes individuella behov av kost, näringsinnehåll och andra vanor kring kosten
 • att det görs en kontinuerlig nutritionsuppföljning exempelvis varje månad eller när förändring i nutritionen sker. Förändringar i kundens nutritionsbehov dokumenteras i genomförandeplanen.
 • att personalen har den kompetens som krävs för att följa lagar och föreskrifter att uppsatta mål och riktlinjer vad gäller nutrition och kosthantering och ansvara för att de kan genomföra sitt uppdrag

Verksamhetschef

 Ansvarar för:

 • att verksamheten tillgodoser hög kundsäkerhet och god kvalitet
 • att det finns lokala rutiner utifrån givna riktlinjer
 • att ändamålsenligt kvalitetssystem finns för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén i verksamheten

Förvaltningschef

Har det övergripande ansvaret inom förvaltningen.

Omsorgsnämnden

Är vårdgivare och har härmed det yttersta ansvaret för nutritionen. Att det finns en ”kostpolicy” med tydligt genomarbetade riktlinjer med ansvarsfördelning inom området. Nämnden fördelar medlen/resurserna och anger mål för verksamheten.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.