Meny

Tandvårdsintyg

Tandvårdsintyg

Tandvårdsintyg

Enligt tandvårdslagen har Region Skåne ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet till vissa äldre och/eller funktionsnedsatta. Detta innebär att avgiftsfri munhälsobedömning och individuell rådgivning, årligen ska erbjudas de personer som ingår i målgruppen.

Kommunerna ansvarar för att bland de personer som har insatser enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763) HSL, socialtjänstlag (2001:453) SOL eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, identifiera de som är berättigade till tandvårdsintyg.

Information om nödvändig tandvård i Region Skåne hittar du i nedanstående länk.

Det är kommunens skyldighet att identifiera de personer som är berättigade till tandvårdsintyg. Biståndshandläggare i kommunen gör en bedömning av om en person har rätt till nödvändig tandvård och utfärdar ett tandvårdsintyg. Tandvårdsintyget finns enbart digitalt i ett gemensamt datasystem. Det finns inte längre något särskilt kort att uppvisa. Inför tandvårdsbehandling skall personen uppge sitt personnummer till tandvårdspersonalen.

Kommunen har bara rätt att utfärda tandvårdsintyg till personer som är beviljade biståndsinsatser. Vid oklarheter gällande rätten till tandvårdsintyg kan personen vända sig till Region Skåne, Enheten för tandvårdsstyrning.

Biståndshandläggarens ansvar är att utfärda tandvårdsintyg till de personer som bor på vård- och omsorgsboende, har LSS insatser samt personer som bor i ordinärt boende och har ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov. Med omfattande menas insatser minst tre gånger om dagen samt tillsyn på natten som kan bestå av ett trygghetslarm. Med varaktigt behov menas ett behov som förväntas kvarstå i minst ett år.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.