Uppföljning av kundtid

Varje månad görs en uppföljning av kundtiden och ersättningstaket för respektive extern leverantör. Nedan beskrivs rutinen för hur uppföljningen genomförs.

Syftet med uppföljningen är att:

 • granska de enheter där summan av all registrerad kundtid/leverantör inte ligger i intervall 75-100% av beställd och schablonberäknad volym för SoL- och HSL-insatser.
 • följa upp att närvaro- och insatsregistreringen sker på ett korrekt sätt.
 • genomsnittstiderna för utförandet av olika insatser stämmer överens med ambitionsnivåerna som är fastställda genom schablontiderna.

Taket för ersättning

Som tak för leverantörens ersättningsvolym gäller den månatliga summan av:

 • beställd volym för SoL-insatser
 • delegerade HSL-insatser, schablonberäknad som 14 % av leverantörens samtliga SoL-insatser för hemtjänst (gäller ej ledsagning och avlösning).

En förutsättning för att schablonberäkning av delegerade HSL-insatser ska finnas med i taket är att leverantören har mottagit beställning och utför sådana insatser.

Uppföljningens genomförande

Uppföljningen genomförs av en arbetsgrupp som kallas Takgruppen. Gruppen består av ekonom, enhetschef på myndighetsenheten, biståndshandläggare, systemförvaltare och/eller socialt ansvarig samordnare. Denna arbetsgrupp träffas runt den femte arbetsdagen i varje månad. Arbetsgruppen kontaktar verksamhetsansvariga vid behov utifrån resultat från granskningen.

Arbetsgruppen kontaktar ansvarig biståndshandläggare och/eller systemförvaltare när det under uppföljningen framkommit avvikelser t.ex. när insatser inte blivit avslutade i Procapita. 

En annan åtgärd kan vara att arbetsgruppen kallar verksamhetsansvarig till ett samtal kring t.ex. ambitionsnivå, handhavandet av phoniro care och om det finns särskilda skäl till att antalet timmar väsentligen avviker från de beställda. 

Verksamhetschef ansvarar för uppföljningen av interna utförare.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.