Uppföljning av kundtid

Varje månad görs en uppföljning av kundtiden och ersättningstaket för respektive intern och extern leverantör. Nedan beskrivs rutinen för hur uppföljningen genomförs.

Syftet med uppföljningen är att:

 • granska de enheter där summan av all registrerad kundtid/leverantör inte ligger i intervall 75-100% av beställd och schablonberäknad volym för SoL- och HSL-insatser.
 • följa upp att närvaro- och insatsregistreringen i Mobipen sker på ett korrekt sätt.
 • genomsnittstiderna för utförandet av olika insatser stämmer överens med ambitionsnivåerna som är fastställda genom schablontiderna.

Taket för ersättning

Som tak för leverantörens ersättningsvolym gäller den månatliga summan av:

 • beställd volym för SoL-insatser
 • delegerade HSL-insatser, schablonberäknad som 14 % av leverantörens samtliga SoL-insatser för hemtjänst (gäller ej ledsagning och avlösning). Detta under förutsättning  att mottagna delegationer utförs.

En förutsättning för att schablonberäkning av delegerade HSL-insatser ska finnas med i taket är att leverantören har mottagit beställning och utför sådana insatser.

För interna leverantörer summeras antalet timmar utifrån de geografiska områdena (centrala, östra och västra), medan för externa leverantörer görs en summering för respektive företag.

Uppföljningens genomförande

Uppföljningen genomförs av en arbetsgrupp, Takgruppen, bestående av ekonomer, myndighetschef, biståndshandläggare, mobipenansvarig samt verksamhetscontroller. Denna arbetsgrupp träffas runt den femte arbetsdagen i varje månad. Arbetsgruppen kontaktar verksamhetsansvariga för de verksamheter som inte uppnår ambitionsnivån.

Arbetsgruppen kontaktar ansvarig biståndshandläggare och/eller systemförvaltare när det under uppföljningen framkommit avvikelser t.ex. när insatser inte blivit avslutade i Procapita. 

Om utförd kundtid för en månad överstiger taket för ersättning, måste leverantören kunna påvisa skälen till en högre kundtid.

Verksamhetschef ansvarar för uppföljningen av interna leverantörer som inte uppnår ambitionsnivån.

Externa leverantörer som utfört fler timmar än beställd volym har möjlighet att skriftligen inkomma med en rapporteringsblankett. På blanketten beskrivs anledningen till att taket överstigits. Rapporteringsblanketten skickas via post till Omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, Kvarnen, 291 80 Kristianstad. Blanketten ska vara inkommen senast den sista dagen i månaden från det att leverantören blivit informerad om möjligheten att inkomma med en rapporteringsblankett. 

När blanketten inkommit gör verksamhetscontroller en kontroll av vilken dokumentation som finns i Procapita gällande de kunder där antalet utförda timmar överstiger antalet beställda.

En annan åtgärd kan vara att arbetsgruppen kallar verksamhetsansvarig till ett samtal kring t.ex. ambitionsnivå, handhavandet av Mobipen och om det finns särskilda skäl till att antalet timmar avviker från de beställda. 

Därefter beslutar arbetsgruppen om det finns godtagbara skäl till att ersättning ska utbetalas.  

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.