Meny

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap.

Innebörden i uppdraget att vara kontaktman:

För att skapa en trygg omsorgssituation för kunden är relation, kommunikation, information, helhetssyn, självbestämmande, kontinuitet och flexibilitet viktiga delar att arbeta utifrån.

Det övergripande uppdraget som kontaktman innebär att du som baspersonal arbetar i en nära relation till kunden, att du har ett helhetsperspektiv och att du arbetar självständigt men samtidigt i samarbete med kunden och eventuellt andra berörda så som tex Biståndshandläggare, legitimerad personal, god man/ förvaltare och anhöriga/ närstående.

Uppdraget, som kommer som en beställning från biståndshandläggaren på Myndighetsenheten, är grunden för genomförandeplanen som kontaktmannen upprättar tillsammans med kunden.

Kontaktmannens ansvar:

 • Delta i Inflyttningssamtal med ny kund och/ eller anhöriga/närstående för att diskutera individuella behov utifrån biståndshandläggarens uppdrag, anhörig/närståendes roll samt kundens delaktighet. Vid detta tillfälle informeras kunden om dokumentet "Mitt Liv" och dess syfte. Det är kunden som bestämmer om hen vill delge sin Levnadsberättelse.
 • Informera om genomförandeplanen och dess syfte.
 •  Tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan utifrån kundens behov, resurser, förmåga och målsättning. Kunden ska vid varje upprättad plan ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Delaktigheten ska dokumenteras.
 • Fortlöpande följa upp kundens behov och resurser
 • Gå igenom den sociala journalen minst 1 gång per månad för att upptäcka eventuella mönster och trender.
 • Gå igenom genomförandeplan minst 1 gång per månad för att se att stödet, delaktigheten och målsättningarna tydligt framgår. 
 • Hålla genomförandeplanen aktuell, dvs uppdatera/ revidera genomförandeplanen vid förändringar i kundens behov och/ eller resurser. Om inga förändringar sker i kundens behov ska genomförandeplanen uppdateras i sin helhet var 6:e månad.
 • Ha regelbunden kontakt med kunden och eventuellt även anhöriga/närstående om kund så vill.  (Dokumenterat samtycke från kund ska i så fall finnas).
 • Ha samordningsansvar för aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i kundens situation (se "Teamet kring kunden" ).
 • Ansvara för förvaltning av Privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, enligt instruktion.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Informera om/vara kund behjälplig  med hur hen kan lämna eventuella synpunkter och klagomål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.