Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap.

Kontaktmannen ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och hjälpa den enskilde att få så hög livskvalitet som möjligt.

Kontaktmannens uppgifter:

 • Tillsammans med enhetschef ansvara för att den sociala dokumentationen planeras, utförs, följs upp och utvärderas.
 • Ansvara för att utforma en genomförandeplan tillsammans med kund och/ eller dennes företrädare (samt vid behov även andra yrkesrepresentanter).
 • Regelbundet följa upp kundens behov.
 • Följa upp genomförandeplanen, hålla den aktuell och informera arbetskamrater om innehållet.
 • Ansvara för att innehållet i genomförandeakten är aktuellt och vid behov gallras.
 • Tillsammans med enhetschefen planera ankomstsamtal med kund och /eller närstående. Informera om verksamheten/enheten. Få kännedom om önskemål från kund utifrån dennes behov.  Eventuellt be kunden lämna Levnadshistoria/berättelse.
 • Vara delaktig i planering och uppföljning.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Förvaltning av privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt instruktion.
 • Informera om och vara kund behjälplig vid eventuella synpunkter och/ eller klagomål.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.