Rutin vid fallolyckor

Rutin vid fallolyckor

Inledning

Denna rutin gäller då en kund har fallit.

Definitioner

Fall

Ett fall är en  händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken.

Fallskada

Är en fysisk konsekvens som uppstått på grund av fallet.

Mål

 • att säkerställa att det görs en orsaksanalys och en åtgärdsplan för kunder som faller
 • att orsaksanalysen och åtgärdsplanen upprättas av det samlade teamet runt kunden
 • att förebygga fler fall för den enskilde kunden 

Rutin

Genom att arbeta med ett systematiskt förebyggande arbete, exempelvis metoden Senior alert, förebyggs risk för fall hos den enskilde.

Skulle ett fall ändå inträffa ska nedanstående följas:

Rapportering

 • fallrapport skrivs i avvikelsesystemet Flexite. Alla uppgifter som efterfrågas i rapporten ska fyllas i. Rapporten ska skrivas samma dag som fallet inträffat.
 • fallet registreras i Senior alert  (gäller de kunder som registreras i Senior alert)
 • fallrapporten skickas i systemet till enhetschef/verksamhetsansvarig
 • en anteckning görs i SoL-journalen/LSS-journalen/patientjournalen att en fallolycka har inträffat, vilka åtgärder som har vidtagits samt att en fallrapport är upprättar och/eller att fallet är registrerat i Senior alert

Åtgärder vid fallolycka

Omvårdnadspersonal

 • tar hand om kunden som fallit
 • kontaktar 112 vid uppenbar akut skada
 • kontaktar sjuksköterska och vid behov sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • gör en första bedömning av vad som orsakat fallet och åtgärdar om möjligt detta
 • gör en ny riskbedömning genom att analysera fallsituationen tillsammans med sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut 
 • informerar i förekommande fall anhöriga/närstående/legal företrädare

Sjuksköterska

 • stödjer och hjälper omvårdnadspersonalen vid behov
 • gör en ny riskbedömning genom att analysera fallsituationen tillsammans med omvårdnadspersonal, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut
 • åtgärdar det som faller inom det egna ansvarsområdet, som kan förebygga att händelsen upprepas. Åtgärdsförslag som finns i Senior alert kan vara ett stöd även då en fallolycka inträffat.
 • kontaktar vid behov andra professioner som behöver delta i arbetet kring kunden
 • dokumenterar i patientjournalen
 • skriver, vid behov, ut information till omvårdnadspersonalen

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut

 • stödjer och hjälper omvårdnadspersonalen vid behov
 • gör en ny riskbedömning genom att analysera fallsituationen tillsammans med omvårdnadspersonal och sjuksköterska
 • åtgärdar det som faller inom det egna ansvarsområdet, som kan förebygga att händelsen upprepas. Åtgärdsförslag som finns i Senior alert kan vara ett stöd även då en fallolycka inträffat.
 • kontaktar vid behov andra professioner som behöver delta i arbetet kring kunden.
 • dokumenterar i patientjournalen
 • skriver, vid behov, ut information till omvårdnadspersonalen

Enhetschef/verksamhetsansvarig

 • ser till så att fallrapporten är ifylld
 • kontaktar de personer som ska delta i utredningen av fallolyckan
 • ser till så att åtgärder är/blir vidtagna
 • bevakar antalet fallolyckor inom sitt teamområde/verksamhetsområde och redovisar dessa till övriga teamet på verkställighetsmöten

Undantag

Undantag från att skriva fallrapport kan ske i enskilda, mycket specifika ärende. Nedanstående gäller endast då fallet inte lett till fallskador som fått allvarliga konsekvenser för patienten och som föranletts av brister i samband med undersökning, vård eller behandling. Dessa ska alltid rapporteras enligt ovanstående.

 • teamet ska ha vidtagit alla tänkbara förebyggande åtgärder och dessa ska vara tydligt dokumenterade
 • kunden faller trots detta fortfarande på liknande sätt
 • fallen ska dokumenteras i SoL/LSS-journalen samt i patientjournalen om legitimerad personal är involverad
 • fallen ska registreras i Senior alert (gäller för de kunder som registreras i Senior alert)
 • beslutet att inte längre skriva fallrapporter ska dokumenteras i SoL/LSS-journalen samt patientjournalen

 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.