Ansvarsområde

Vilket ansvarsområde man har som handläggare för bostadsanpassningsbidraget och de olika processerna som ingår.

I ansvarsområdet finns följande processer:

 • Förfrågan/Rådgivning
 • Ansökan
 • Registrering
 • Ägarmedgivande
 • Inledning av utredning om bostadsanpassningsbidrag
 • Avstämning mot lagen
 • Utredning av behov
 • Ärendediskussion
 • Hembesök
 • Utredning om teknisk lösning
 • Upphandling
 • Beställning
 • Genomförande
 • Slutbesiktning
 • Beslut
 • Utbetalning/fakturering
 • Hissbesiktning/service
 • Återställningsbidrag
 • Reparationer
 • Återanvändning
 • Överklagan
 • Statistik/Uppföljning

 

Förfrågan/Rådgivning

Rutiner:

En förfrågan innebär att någon har en fråga, ofta av generell karaktär. Detta kan t.ex. vara en anhörig eller den sökande själv som ringer och undrar hur man går till väga för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. En allmän förfrågan registreras inte. Vid en förfrågan/rådgivning ger handläggaren information och/eller hänvisar till rätt instans, vilket kan innebära inom eller utom den egna organisationen. Oftast hänvisas den sökande till arbetsterapeuten i kommunen, som är behjälplig med ansökan och intyg.

Ansökan

Rutiner:

En ansökan skriftlig som kommer från den enskilde eller dennes företrädare. Ansökan skall innehålla ansökan med den sökandes underskrift, intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Ansökan kan även göras via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Registrering

Rutin:

De inkomna handlingarna t.ex. ansökan och intyg diarieförs i ett fristående program, BABonline som används för diarieföring, statistik, brevmallar, beslut m.m. av handläggare i flertalet kommuner i Sverige.

Ägarmedgivande

Rutiner:

Om sökanden bor i hyresfastighet eller bostadsrättslägenhet krävs det ett ägarmedgivande. Som visar att fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen samtycker till anpassningen och vad som gäller vid återställning vid flytt. Detta är en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd eller bostadsrättshavare och bostadsrättsförening. Medgivandet ska vara skriftligt och te.x omfatta att sökta åtgärder får utföras och vad som gäller när hyresgästen eller bostadsrättshavaren flyttar. En hyresgäst får normalt inte ändra i lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Hyreslagen, 12 kapitlet, 24§ och 24a§ jordabalken Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättslagen (1991:614), 7 kapitlet, 7§

Hyresgäst och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som de blivit beviljade bidrag för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske. Det saknar betydelse att bostadsanpassningsbidrag har beviljats för åtgärderna. Mer information på Boverket.

Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag kan vara behjälplig med att inhämta ägarmedgivande om sökanden lämnar en fullmakt.

Inledning av utredning om bostadsanpassningsbidrag

Rutiner:

Utredningen innebär att samla in den information som behövs för att fatta beslut om den/de sökta åtgärderna. En ansökan resulterar alltid i ett beslut.

Avstämning mot lagen

Rutin:

Utifrån de ansökta åtgärderna i ansökan görs en avstämning mot lagtexten i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag § 1-23, här tolkas lagtexten. Även domstolarnas och myndigheternas rättspraxis och/eller prejudikat tolkas.

Utredning av behov

Rutin:

Handläggaren läser igenom ansökan och det/de medskickade intygen. Handläggaren tar ställning till vilka av de sökta åtgärderna som är styrkta med intyg. Av det som kommer fram här kan leda till ett hembesök, begäran om komplettering av inkommna handlingar eller ett förtydligande av intygsskrivaren. Sökanden kontaktas och får inhämta de uppgifter som vi begär eller gör vi det på uppdrag av sökanden.

Ärendediskussion

Rutin:

Ärendediskussion kan ske med sökanden, arbetsterapeut eller annan intygsskrivare.

Hembesök

Rutin:

Hembesök görs av handläggaren för att se tekniska lösningar, möjligheter och hinder samt för att se den sökande i sin hemmiljö. Men även i samråd med arbetsterapeut och/eller entreprenör för att se tekniska lösningar, möjligheter och hinder.

Utredning av teknisk lösning

Rutin:

När det gäller teknisk lösning kan arbetsterapeuten eller annan intygsskrivare lämna åtgärdsförslag, sökanden själv kan ha förslag eller färdiga ritningar. Handläggaren/entreprenören kan också vara behjälpliga med förslag på lösningar utifrån beskrivna behov i redovisade intyg.

Upphandling

Rutin:

Sökanden ska själv upphandla och ange det i ansökan. Om sökanden vill kan handläggaren för bostadsanpassningsbidrag bistå med hjälp att upphandla genom fullmakt. Lagen om offentlig upphandling är aldrig tillämplig när en kommun upphandlar entreprenader för bostadsanpassning åt enskilda.

Beställning

Rutin:

Om sökanden själv har upphandlat
Sökanden får ett beslut med beviljat bidrag som är beräknat utifrån det underlag som har inkommit. Sökanden kan sedan själv beställa arbetet av den entreprenör de har valt.

Om kommunen har upphandlat på fullmakt från sökanden
Kommunen har ett samarbete med ett flertal entreprenörer inom olika områden som anlitas för de olika arbetena om sökanden inte har egna önskemål om entreprenör. En beställning på beslutade åtgärder skickas till entreprenören, samtidigt skickas ett beslut till sökanden där det redogörs för vilka åtgärder som är beställda och av vilken entreprenör. Vid större åtgärder görs anbuds/offert förfrågan.

Genomförande

Rutin:

Under arbetets gång finns en kontinuerlig kontakt med sökande, entreprenören och arbetsterapeut.

Slutbesiktning

Rutin:

Större anpassningar slutbesiktigas oftast gemensamt med entreprenören. Annars görs uppföljningen via ett hembesök eller via telefon.

Beslut

Rutin:

Om sökanden själv beställer arbetet av en entreprenör
Sökanden får ett beslut med beviljat bidrag. Bidragssumman är beräknad utifrån redovisat underlag. När ärendet är klart och slutbesiktigat/uppföljning är gjord fattas ett slutligt beslut där bidragssumman kan komma att justeras beroende på de redovisade kostnaderna.

Om kommunen beställer arbetet av en entreprenör på fullmakt av sökanden
Sökanden får ett beslut med redovisning av beställda åtgärder och av vilken entreprenör det är beställt av. När ärendet är klart och slutbesiktigat/uppföljning är gjord fattas ett slutligt beslut där bidragssumman redovisas.

Besluten finns registrerade i BABonline. Till varje beslut följer det med en besvärshänvisning om hur man överklagar. Avslagsbeslut skickas alltid med mottagningsbevis.

Utbetalning/fakturering

Rutin:

Inkommen faktura från entreprenör kontrolleras mot beställningen och sökanden kontaktas för att bekräfta att åtgärden är utförd och att det fungerar för dem innan fakturan betalas.  Om den sökande själv har betalt fakturan skickar de in en kopia på betald fakturan samt ett underlag som visar att fakturan är betald, som kontrolleras mot beviljade åtgärder och en utbetalning görs till det kontot den sökande har angivit.

Hissbesiktning/Service

Rutin:

Det finns besiktningskrav på hissar och lyftanordningar vartannat år och service varje år. Det är den sökandens ansvar att teckna ett avtal gällande besiktning och ett avtal gällande service. Kostnaderna för detta utbetalas som bidrag när den sökanden skickar in en ansökan om bidrag för reparation, service och besiktning, kopia på betald faktura och ett underlag som visar att fakturan är betald. En utbetalning görs till det kontot som den sökande anger.

Återställningsbidrag

Rutin:

För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar så finns det återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrätts hus. För bostadsrättsföreningar är bidraget begränsat till återställning av vissa åtgärder som gjorts i anslutning till bostadsrättslägenheten. Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen skickar in en ansökan om återställningsbidrag. Beslut fattas och vid bifall betalas bidraget ut till det konto som anges i ansökan.

Reparationer

Rutin:

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för reparationer av teknisk utrustning som till exempel hiss, automatisk dörröppnare, spisvakt med mera. Det är ägaren till anpassning som kontaktar en behörig reparatör och betalar fakturan. Därefter kan ansökan om reparation, service och besiktning skickas in tillsammans med kopia på betald faktura och ett underlag som visar att fakturan är betald. Beslut fattas och beviljat bidrag betalas ut till det kontot den sökande har angett.

Återanvändning

Rutin:

Kommunen kan återanvända teknisk utrustning som ramper, hissar, spisvakt m.m. om bidragstagaren så önskar lämna åter utrustningen när behovet upphört.

Överklagan

Rutin:

Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagan skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor (21 dagar) räknat från dagen då sökande tog del av beslutet. Alla avslagsbeslut skickas med mottagningsbevis. När ett överklagande inkommit till kommunen görs en omprövning av beslutet. Om det inkommer nya uppgifter kan beslutet ändras och då fattas ett omprövningsbeslut. Om uppgifterna som inkommer vid överklagan inte bedöms påverka det överklagade beslutet skrivs ett yttrande till Förvaltningsrätten och samtliga handlingar i ärendet bifogas. För att Förvaltningsrättens dom skall kunna tas upp i Kammarrätten fodras att prövningstillstånd meddelas. Högsta instansen för ett överklagat ärende om bostadsanpassningsbidrag är Högsta Förvaltningsdomstolen.

Statistik/Uppföljning

Rutin:

En gång i månaden lämnas en lista (delegationslista) på alla beslutande ärendena till omsorgsnämnden för kännedom via nämndsekreteraren. 
En gång om året lämnas statistik till Boverket för sammanställning av en årlig rapport.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.