Trygghetslarm

Trygghetslarm

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm prövas efter ansökan av den enskilde. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen.

Målgrupp/biståndsbedömning

Trygghetslarm är i första hand avsedda för personer över 65 år och personer med funktionsnedsättning av olika slag. Ett viktigt inslag i verksamhet för dessa grupper är insatser som gör det möjligt att bo kvar i invand miljö och som skapar trygghet.

För den person som upplever att ett trygghetslarm kan förbättra möjligheten att bo kvar hemma och/eller skapa trygghet ska trygghetslarm beviljas.

Insatsen

Trygghetslarm kan beviljas i ordinärt boende och ingår i beslut om vård- och omsorgsboende.

Trygghetslarm ska användas om det händer något som gör att en person behöver skyndsam hjälp. Det kan till exempel vara i situationer när en person fallit, hastigt insjuknat eller behöver skyndsam hjälp av någon annan orsak.

Om en allvarlig akut sjukdom eller olycka inträffat ska sjukvården, via telefon 112, kontaktas direkt av den enskilde eller med hjälp av larmmottagare.

Det kan dock inträffa situationer när den enskilde behöver hjälp med att kontakta sjukvården. Den tillkallade hemtjänstpersonalen skall i sådana situationer hjälpa till med en sådan kontakt.

Ett larmanrop är alltid en prioriterad uppgift och ska åtgärdas snarast.

Personal som åtgärdar ett larm ska alltid försäkra sig om att den som larmat får det stöd som behövs. Vid tveksamheter gällande åtgärder vid olycksfall eller sjukdom ska ansvarig sjuksköterska i området kontaktas. Om brukaren bedöms vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsats ska även anhöriga kontaktas om den enskilde medger detta.

Trygghetslarm ska aldrig ersätta ordinarie insatser från hemtjänsten.

Om ett trygghetslarm används mer frekvent av en person ska hemtjänstpersonalen i området kontakta biståndshandläggare.

Tekniska förutsättningar

Telefontekniken förändras fort och det är inte alltid utrustning och tjänster korresponderar med den telefonlösning man valt. Omsorgsförvaltningen har utrustning för att kunna klara alla typer av telefonabonnemang, vi har även utrustning för att kunna hantera en situation där telefonabonnemang saknas. Däremot kan det bli aktuellt att vi behöver pröva oss fram för att hitta rätt lösning.

Beslut

Trygghetslarm beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen eller ingår i beslut om vård- och omsorgsboende.

Beslut ska vara tidsbegränsade.

Verkställning av beslut

Beslut om trygghetslarm överlämnas till områdesansvarig enhetschef att verkställa. Vid nytt beslut om trygghetslarm eller annan förändring som rör installationen, exempelvis vid flytt, skall biståndshandläggaren skicka en bevakning via procapita för kännedom till den tekniska larmgruppen.

Avgift

Avgift tas ut för larm enligt Kristianstad kommuns gällande taxa. 

Avgiftshandläggare meddelas via bevakning i procapita.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.