Meny

Personlig omvårdnad och service

Insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om hemtjänst i form av personlig omvårdnad och service prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Beslut

Hemtjänst i form av personlig omvårdnad och service beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

I Kristianstads kommun tidsätts insatserna enligt fastställda schablontider till leverantören.

Avgift

Avgift tas ut för hemtjänst enligt Kristianstads kommuns gällande taxa. 

Verkställning av beslut

Beslut om hemtjänst i form av personlig omvårdnad och service överlämnas till respektive leverantör att verkställa. Leverantören ansvarar för att en genomförandeplan upprättas tillsammans med kunden, där insatserna skall planeras.

Ansvarig leverantör registrerar och dokumenterar i procapita.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.