Ledsagning

Ledsagning – insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL

Ansökan    

Ansökan om ledsagning prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Målgrupp / biståndsbedömning       

Ledsagning kan beviljas personer som behöver stöd av personal från Omsorgsförvaltningen eller externa utförare för läkarbesök eller i övrigt för att genomföra olika enklare aktiviteter, vilka inte skulle vara möjliga att genomföra på egen hand. Under exempelvis sjukgymnastik eller bassängträning hos annan huvudman är det den huvudmannen som ansvarar för stöd under träningen. Om behov finns av ledsagning innan och efter träningen kan ansökan göras till biståndshandläggare för utredning och beslut. Om en brukare har daglig hjälp från hemtjänsten och önskar till exempel följeslagare till en mötesplats så ska det beviljas som hemtjänst i form av personlig omsorg. Beslut om insatsen fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Verkställarnas ledsagningsbeslut i ordinärt boende        

Verkställarna har rätt att göra en tillfällig utökning om ledsagning till besök inom hälso- och sjukvården för personer som redan har pågående hemtjänstbeslut. Utförd tid ska registreras och insatsen dokumenteras. Om den enskilde har önskemål om ledsagning utöver vad verkställaren anser sig kunna tillfälligt utöka överlämnas ansökan till biståndshandläggare för utredning och beslut.

Ledsagning i vård- och omsorgsboende     

Insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen ingår i insats och beslut om vård- och omsorgsboende och utformas där av verkställaren på boendet. De sammanlagda insatserna i boendet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Om brukaren har önskemål om ledsagning utöver vad verkställaren på vård- och omsorgsboendet anser vara skälig levnadsnivå överlämnas ansökningen till biståndshandläggare för utredning och beslut. Ett eventuellt bifallsbeslut ska verkställas av verkställaren och redovisas till verksamhetschefen.

Insatsen

Beslut om insatsen ledsagning fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation. Med personal från omsorgsförvaltningen eller extern utförare kan jämställas personal från annan förvaltning/organisation om insatsen ska utföras på annan ort. Anhöriga eller vänner kan inte bli arvoderade som ledsagare.

Beslut

Beslut om ledsagning och antal timmar för insatsen beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Information om denna möjlighet lämnas till personer som får avslag på sin ansökan.

Avgift

Insatsen är kostnadsfri.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.