Meny

Hemtjänst 80+

Hemtjänst - service och trygghetslarm till personer som är 80 år eller äldre, insatser enligt 4 kap 2 a § Socialtjänstlagen, SoL

Ansökan

Ansökan om förenklad handläggning för service och trygghetslarm enligt 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen  - 80+ prövas efter ansökan från den enskilde och/eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen om det finns skäl för det.

80+ är en för kommunen frivillig insats enligt 4 kap. 2a § Socialtjänstlagen.

Biståndshandläggaren prövar ansökan som hemtjänst i form av service och trygghetslarm, 80+, i enlighet med 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen.

Insatsen

Insatsen förenklad handläggning - 80+, som omfattar service till inköp, städ, tvätt eller trygghetslarm, ska öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet, genom förenklad handläggning erbjuds äldre personer större möjlighet att välja mellan de insatser som erbjuds samt hur de praktiskt ska utföras. Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande hjälp. Insatsen ska utgå från värdegrunden enligt 5 kap. 4 § Socialtjänstlagen.

Denna insats vänder sig till dem som önskar sådant stöd. Syftet med insatsen är att de som är 80 år och äldre på ett enkelt sätt ska få de behoven tillgodosedda, utan den prövning av bistånd som sker enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. 

Stödet i form av service kan uppgå till högst fyra timmar per kalendermånad per hushåll och ska utformas efter den enskildes egna behov och önskemål tillsammans med verkställigheten. Den enskilde bestämmer inom ramen för denna tid antalet timmar.

Timmar kan ej sparas, max fyra timmar per kalendermånad kan utföras. Om båda i hushållet fyllt 80 år ska ansökan delas samt beslutas på båda. Ansökan kan även beviljas om enbart den ena i hushållet fyllt 80 år.

Insatsen omfattar följande;

  • Inköp och andra liknande ärenden av servicekaraktär som t.ex. apoteksärenden.

  • Städning inklusive fönsterputsning.

  • Tvätt.

  • Trygghetslarm.

Kriterier

För att erhålla förenklad handläggning krävs att:

  • Du är folkbokförd i Kristianstads kommun.

  • Fyllt 80 år eller är äldre.

  • Varje hushåll kan erhålla max fyra timmar per kalendermånad i form av service för inköp, städ och tvätt. Är det fler än en person som ansöker per hushåll ska insatsen delas på de sökande i hushållet.

  • Att du inte har behov av några insatser från Omsorgsförvaltningen enligt Socialtjänstlagen utöver vad som avses med 80+.

  • Att någon annan i hushållet inte har insatser enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är personer som är folkbokförda i Kristianstads kommun och som fyllt 80 år och inte har behov av andra insatser än service i form av inköp, städ, tvätt eller trygghetslarm.

Beslut

Beslut fattas enligt 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen.

Avslagsbeslut fattas enligt 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen och kan överklagas enligt kommunallagens bestämmelser. Avslag kan ges om man inte uppfyller kriterierna. Om den sökande inte är nöjd med beslutet är det alltid möjligt att ansöka enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.  

Avgift

Avgift för insatser enligt förenklad handläggning, 80+, i form av service och trygghetslarm till personer 80 år och äldre tas ut enligt Kristianstads kommuns gällande hemtjänsttaxa.

Verkställighet av beslut

Insatsen syftar till att stärka den äldres delaktighet och självbestämmande samt förstärka inslagen av förebyggande insatser.

Insatserna för 80+ ska följa samma vägledning och rutiner som för övrig hemtjänst.

Insatsen omfattas av Fritt val i hemtjänsten och den som beviljas insatsen kan därmed välja utförare utifrån vilka utförare som är valbara för service i det område man bor. Trygghetslarm utförs alltid av kommunen.

Verkställighet av dessa insatser träder i kraft inom två veckor efter det att beslut fattats. Ansvarig utförare är ansvarig för att planera vilka insatser samt tidsåtgång tillsammans med kunden.

I samband med att insatsen ska verkställas ska en genomförandeplan upprättas där insatserna tidsmässigt planeras, detta ska ske inom en vecka efter fattat beslut. Verkställigheten är ansvarig för att inhämta nödvändig information för att kunna verkställa insatserna.

Ansvarig leverantör av hemtjänst är ansvarig för arbetsmiljön i samband med denna insats.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av både biståndshandläggare och verkställighet.

Uppföljning ska göras med utgångspunkt i kundens uppfattning om insatserna och möjlighet till delaktighet och inflytande, hur insatserna motsvarar kommunens riktlinjer och hur de förhåller sig till kravet på god kvalité samt utgå från värdegrunden.

Utgångspunkten för uppföljning blir inte den äldres behov i det enskilda fallet. I samband med uppföljningen tas frågan upp om det behövs ytterligare bistånd.

Beslutet grundar sig på rådande förhållande. Ändras dessa förhållanden kan beslutet återkallas och omprövas.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.