Hemtjänst 80+

Hemtjänst - service och socialt stöd till personer som är 80 år eller äldre, insatser enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL

FÖRVALTNINGSINFORMATION

Tillägg till nedanstående förvaltningsinformation.

Omsorgsnämnden beslutade 2009-05-28 att avveckla insats (ON § 65). Insatsen kommer att avvecklas successivt. Inga nya beslut om insatsen kommer att fattas.  

Så länge insatsen finns kvar gäller riktlinjerna för dem som beviljats den enligt denna förvaltningsinformation.

Hemtjänst – service och socialt stöd till personer som är 80 år och äldre, insats enligt 4 Kap 2§ socialtjänstlagen, SoL.

Nedanstående information gäller vid ansökan om hemtjänst – service och socialt stöd till personer som är 80 år och äldre.

Hemtjänst – service och socialt stöd är en för kommunen frivillig insats i enlighet med 4:2 SoL: ”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl för det.”

Nedanstående gäller från och med 2006-09-01.

Hemtjänst – service och socialt stöd till personer som är 80 år och äldre – syfte

Behovet av stöd i form av hemtjänst ökar med stigande ålder. Oftast är behoven till att börja med små, det kan handla om att man behöver hjälp med enklare hushållsservice eller att man har svårt att komma ut själv för att bryta ensamhet och isolering.

Denna insats vänder sig till dem som önskar sådant stöd. Syftet med insatsen är att de som är 80 år och äldre på ett enkelt sätt ska få de behoven tillgodosedda, utan den prövning av bistånd som sker enligt 4:1, SoL. 

Genom införande av insatsen tillförsäkras alla personer som är 80 år och äldre genom en förenklad biståndshandläggning detta stöd.

Insatsen

Rätten till service och socialt stöd omfattar följande insatser:

-          Inköp och andra liknande av ärenden av servicekaraktär.

-          Städning

-          Tvätt

-          Promenad

-          Social kontakt

Insatserna ryms inom de åtgärder som kan beviljas som hemtjänst.

Stödet kan uppgå till högst fyra timmar per månad och utformas helt efter den enskildes egna behov och önskemål. Den sökande bestämmer inom ramen för denna tid antalet timmar.

Om det sammanlagda behovet överstiger 4 timmar per månad handläggs all hemtjänst enligt 4:1 SoL.

Verkställighet av dessa insatser träder inom en vecka efter det att beslut fattats.

I samband med insatsen ska en genomförandeplan upprättas där insatserna tidsmässigt planeras. Eventuella önskemål om ändringar av planerade tider måste anmälas minst en vecka i förväg.

Enhetschef är ansvarig för arbetsmiljön i samband med denna insats.

Ansökan

Ansökan handläggs av biståndshandläggaren i området där den sökande bor.

Den sökande själv ansöker om insatsen.

Beslut

Hemtjänst – service och socialt stöd till personer som är 80 år och äldre beviljas enligt 4:2 SoL och kan endast överklagas enligt kommunallagens bestämmelser. Beslutet ska vara tidsbegränsat och gälla högst ett år.

Beviljad insats kan sägas upp i förtid med en veckas varsel.

Om den sökande inte är nöjd med beslutet är det alltid möjligt att ansöka om bistånd enligt 4:1, SoL.

Dokumentation

Registrering av beslut sker i enlighet med Procapitahandbok.

Avgift

Avgift för insatsen service och socialt stöd till personer 80 år och äldre tas ut enligt Kristianstad kommuns gällande taxa. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.