Meny

Dagverksamhet

Dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § SoL för personer med demenssjukdomar

Ansökan

Ansökan om dagverksamhet prövas efter ansökan av den enskilde. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka. För personer som på grund av sjukdom eller andra skäl inte fullt ut kan ta till vara sin rätt eller sörja för sin person ska god man eller förvaltare utses. Omsorgsförvaltningens handläggare ska anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren.

Målgrupp/ biståndsbedömning

Dagverksamhet kan beviljas personer med av läkare fastställd demensdiagnos. Diagnos skall ha inkommit till biståndshandläggaren skriftligt via läkarutlåtande innan beslut kan fattas. Verksamheten möjliggör såväl avlösning för hemmavarande anhörig som aktivering, sysselsättning och träning för den sjuke. Insatsen är tillgänglig för boende i ordinärt boende. Behovsbedömning ska utgå från skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation. 

Beslut

Dagverksamhet beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

Resor

Resa till dagverksamhet sker med färdtjänst för den som är beviljad sådan. 

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.