Meny

Boendestöd

Boendestöd – insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Boendestöd

Boendestöd – insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om boendestöd prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka. Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation.

Boendestöd

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen för personer som bor i ordinär bostad och som tillhör någon av nedan angivna målgrupper. För att beviljas boendestöd ska den enskilde ha en funktionsnedsättning som medför väsentliga svårigheter och ett återkommande, kontinuerligt behov av stöd att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Begränsningarna ska antas bestå under en längre tid. Insatsen boendestöd kan beviljas i specifika situationer då det finns speciella krav på kompetens, eller pedagogik och då behoven inte kan tillgodoses med andra insatser.

Insatsen boendestöd beviljas till personer i åldern 18-65 år som är bosatta i Kristianstads kommun. Insatsen kan beviljas efter 65 år om personen beviljades insatsen före 65 års ålder och om behovet kvarstår. Insatsen beviljas dock inte personer med missbruk om det inte är funktionsnedsättningen som är den klart dominerande. Boendestödsinsatser utförs alla dagar dygnet runt.

Målgrupp

P: Personer som har någon form av psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom.

N: Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

U: Personer med en utvecklingsstörning.

K: Personer med stora kognitiva svårigheter som inte beror på psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Insatsen boendestöd erbjuds till personer som har svårigheter med att:

 • klara av en egen boendesituation
 • införskaffa mat
 • lösa vardagsproblem
 • delta i samhällsgemenskap
 • delta i arbete eller sysselsättning
 • sköta sin personliga vård
 • nyttja lokalsamhället
 • organisera sin tid och fritid
 • värna om sig själv

Stödet kan variera över tid och ska utformas efter individuella behov. Boendestödet fungerar utifrån en helhetssyn för att tillsammans med den enskilde åstadkomma en fungerande och trygg daglig struktur.

Beslut om boendestöd är tidsbegränsade och följs upp regelbundet. För varje person som får insatsen boendestöd beviljad utses en kontaktman som är huvudansvarig för utförandet av insatsen. Ömsesidig överenskommelse står som grund för en genomförandeplan där även målsättningen med insatsen finns med. Genomförandeplanen utvärderas kontinuerligt och alltid i samband med att insatsen följs upp, tillsammans med den enskilde.

Boendestöd beviljas utifrån följande livsområden:

 • Lärande och att tillämpa kunskap
 • Allmänna uppgifter och krav
 • Kommunikation
 • Förflyttning
 • Personlig vård
 • Hemliv
 • Mellanmänskliga interaktioner och relationer
 • Utbildning, arbete och sysselsättning
 • Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
 • Känsla av trygghet

Beslut

Beslut om boendestöd beviljas enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och är tidsbegränsat. Uppföljning och omprövning sker minst en gång per år av biståndshandläggare.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut kan detta överklagas enligt Förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet lämnas till den som får avslag på sin ansökan.

Avgift

Insatsen är avgiftsfri.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.