Meny

Avgiftsfri avlösning

Avgiftsfri avlösning - insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, SOL

Ansökan

Ansökan om avgiftsfri avlösning prövas efter ansökan från den enskilde. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Målgrupp

Personer med ett varaktigt och omfattande omsorgsbehov dygnet runt, som ej kan lämnas utan tillsyn. Den sökande skall varaktigt sammanbo med den som vårdar. Målet för insatsen är att underlätta för närstående att få tid och möjlighet att tillgodose egna behov t.ex. av vila, avkoppling och för att upprätthålla sociala relationer i eller utanför hemmet, samtidigt som vårdtagaren får sina behov av omsorg tillgodosedda.

Biståndsbedömning

Handläggaren prövar ansökan som hemtjänst i form av avlösning i enlighet med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kan ansökan om hemtjänst enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bifallas kan ansökan också prövas enligt riktlinjerna för hemtjänst i form av avgiftsfri avlösning enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen om max. 10 timmar per månad.

För att erhålla avgiftsfri avlösning ska sökanden

• vara i behov av omfattande hjälp dygnet runt

• ha ett varaktigt vård- och omsorgsbehov

• ej kunna lämnas utan tillsyn

• till vardags vårdas av person med vilken sökanden stadigvarande sammanbor

Vad närstående avser att använda avlösningstiden till är ovidkommande för prövningen.

Insatsen

Insatsen avgiftsfri avlösning syftar till att skapa trygghet för såväl den hjälpbehövande som dennes vårdare. Under avlösningen utför personal insatser av personlig och social karaktär istället för den närståendes ordinarie vårdare. Hushållsinsatser, såsom städning, tvätt, utförs inte. För att ge närstående möjlighet att vila i hemmet kan avlösningen också ske utanför hemmet, t.ex. besök på mötesplatser.

Avlösning kan utföras dygnet runt alla veckodagar. De tio timmarna fördelas efter sökandens/närståendes önskemål.

Beslut

Beslut ges enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (avgiftsfri avlösning) utifrån nämndens riktlinjer.

Avslagsbeslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen överklagas enligt kommunallagens bestämmelser.

Avgift

Beviljad avgiftsfri avlösning debiteras inte. Avlösning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och avlösning överstigande 10 timmar debiteras som hemtjänst och läggs till ev. andra hemtjänsttimmar.

Verkställning av beslut

Beslut om avlösning överlämnas till respektive leverantör att verkställa. Det är viktigt att sträva efter så hög personkontinuitet som möjligt. Anmälan om avlösning ska ske en vecka i förväg, men det är viktigt att också akut uppkomna behov i största möjliga mån tillgodoses. De timmar som ej utnyttjas under månaden kan inte sparas till nästkommande månad, men reglerna ska tillämpas flexibelt till den enskildes förmån.

Ansvarig leverantör registrerar och dokumenterar utförda timmar/insats. Se också procapitainstruktioner.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av ordinarie handläggare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.