Meny

Anhörigbidrag

Anhörigbidrag – insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, SOL

Ansökan

Ansökan om anhörigbidrag prövas efter ansökan av den enskilde. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Anhörigbidrag prövas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen då 4 kap. 1 § socialtjänstlagen ej är tillämplig för insatsen.

”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om det finns skäl för det”.

Anhörigbidrag är för kommunen en frivillig insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.

Målgrupp

Personer som har ett av omsorgsnämnden bedömt stadigvarande och omfattande behov av vård och omsorg, kan beviljas anhörigbidrag. Detta gör det möjligt för vårdtagaren att välja vem han/hon vill ersätta för hjälpinsatser gällande personlig omvårdnad, som i annat fall skulle utföras av omsorgsnämndens personal. För att beviljas anhörigbidrag ska kunden ha fyllt 65 år.

Insatsen

Det står den enskilde fritt att välja vårdgivare. Bidraget ersätter således hemtjänst eller är ett komplement till hemtjänst.

Vid bedömning av behov av insatser används samma modell som vid bedömning av hemtjänst gällande personlig omvårdnad. Också tillsynsbehov ska bedömas efter vad som gäller när hemtjänsten ska utföra tillsynen. Vid bedömning räknas inte dagar bort för eventuell växelvård eftersom detta korrigeras med frånvaro varje månad.  

Först när behovet av hjälp från anhörig/närstående med personlig omvårdnad motsvarar hjälp vid minst 7 tillfällen per dag och 1 tillfällen per natt kan insatsen beviljas.  

Anhörigbidrag är en ersättningsnivå motsvarande 70% av prisbasbeloppet, vilket för år 2023 innebär 3063 kr/månad

Anhörigbidrag kan utgå parallellt med ersättning från försäkringskassan till anhörig. Bidraget är inte skattepliktigt för den som beviljas sådant. När denne i sin tur överlämnar bidraget som ersättning till vårdgivare utanför det egna hushållet är vårdgivaren skatteskyldig enligt vanliga regler för skatt på erhållen lön. Den som är beviljad bidraget är då skyldig att lämna kontrolluppgift och i förekommande fall också betala in arbetsgivaravgifter. Utförs insatsen av en etablerad firma har dessa F-skattesedel och då är firman skyldig att själv svara för uppgifter och avgifter till skatteverket.

Beslut

Beslut om anhörigbidrag fattas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, enligt beslut från nämnden.

Avslagsbeslut enligt 4 kap. 2 § överklagas enligt kommunallagens bestämmelser.

Utbetalning

Beslut om anhörigbidrag meddelas ekonomihandläggare i området/enheten som svarar för utbetalningarna. Anhörigbidraget utbetalas till kunds bankkonto. Utbetalning sker från och med beslutsdatum.

Vid kunds frånvaro, exempelvis vid sjukhusvistelse, korttidsboende eller tillfälligt utökad hemtjänst, skall avdrag göras från anhörigbidraget för dagar som överstiger 7 per månad. Dagarna behöver inte vara sammanhängande. Frånvarodagar över ett månadsskifte fördelas på respektive månad. Utbetalning sker till och med det datum beslut fattas att bidraget ska upphöra.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av handläggare. Vid stadigvarande ändrat behov av insatser måste en omprövning av anhörigbidraget ske.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.