Vård och omsorgsboende

Insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om vård- och omsorgsboende prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

 Vård- och omsorgsboende kan beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt samt omfattande svårigheter att klara sin dagliga livsföring. Omfattande svårigheter innefattar hjälpinsatser med hög frekvens både dag- och nattetid.  Vård- och omsorgsboende beviljas först när hemtjänstinsatser bedöms vara otillräckliga, det vill säga när livsföring och trygghet inte längre kan tillförsäkras kunden i det ordinära boendet. Vid bedömning ska trygghetsaspekten vägas in. Hänsyn ska också tas till hög ålder, men enbart hög ålder är inte tillräcklig grund för rätt till vård- och omsorgsboende.

 Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen i samråd med vård och omsorgsgruppen. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation. I utredningen skall framgå när särskilda önskemål om placering finns ifrån den enskilde.

Den enskilde får ett formellt avslagsbeslut gällande de specifika önskemål som finns då detta anses överstiga skälig levnadsnivå. Dock beaktar boendeprioriteraren möjligheten att i största möjliga mån tillgodose önskemål vid anvisning.

Beslut

Vård och omsorgsboende beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

Beslut gäller tillsvidare

Avgift

Avgift tas ut för vård och omsorgsboende enligt Kristianstads kommuns gällande taxa. 

Efter fattat beslut

Biståndshandläggare informerar boendeprioriterare vid bifall. Boendeprioriterare ställer den enskilde i kö och prioriterar utifrån prioriteringsordningen. Anvisning skall ske senast inom tre månader efter fattat beslut. Anvisning sker ifrån boendeprioriteraren till berörd enhetschef som i sin tur kontaktar den enskilde.

Information ges till den enskilde i samband vid anvisning om möjlighet att ställa sig i byteskön om man inte är nöjd med placeringen. Vid anvisning till annat boende än önskemålet informeras om möjligheten till byte vid accepterande av plats.

Tackar den enskilde ja skall inflytt ske enligt anvisningsrutiner vid inflyttning. Vill man stå i byteskö dokumenterar enhetschef det i SoL- journal samt informerar boendeprioriteraren som uppdaterar kön.

Ansvarig enhetschef registrerar och dokumenterar i procapita. Vid anvisning till externa placeringar sker detta av boendeprioriteraren samt dokumentationen. Externa boende verkställer och dokumenterar.

När inflytt sker tilldelas den enskilde en kontaktman och en genomförandeplan upprättas.

Om den enskilde tackar nej

Om den enskilde tackar nej till anvisad lägenhet dokumenteras detta i SoL-journal och enhetschefen meddelar boendeprioriteraren omgående. Boendeprioriteraren återkopplar till biståndshandläggaren som i sin tur kontaktar den enskilde efter 2 dagar för att höra om beslutet att tacka nej kvarstår.

Den enskilde som vistas i ordinärt boende och har anvisats ett vård- och omsorgsboende som inte är enligt önskemålet kan tacka nej till anvisat boende och kvarstå som sökande och vänta på önskat boende. Den enskilde kommer därefter bli kontaktat av biståndshandläggaren var fjärde vecka för att följa upp hemsituationen.  

Om den enskilde tackar nej till erbjudet vård- och omsorgsboende enligt önskemål så avslutas ärendet. 

Om den enskilde vistas på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende får anvisat vård- och omsorgsboende antas även om det inte är enligt önskemål. Den enskilde kan också välja att återgå till ordinärt boende och vänta där tills önskat boende kan anvisas. Omvårdnadsbehovet kan då tillgodoses genom hemtjänstinsatser.

Hantering av byteskön för boendeprioriterare

Vid ledig plats på önskemål informerar boendeprioriteraren enhetschefen där den enskilde bor samt berörd enhetschef på tilltänkt boende.

Enhetscheferna sköter anvisning enligt rutiner, dokumenterar och återkopplar sedan resultat till boendeprioriteraren. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.