Vård och omsorgsboende

Insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Ansökan

Ansökan om vård- och omsorgsboende prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Vård- och omsorgsboende kan beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt samt omfattande svårigheter att klara sin dagliga livsföring. Omfattande svårigheter innefattar hjälpinsatser med hög frekvens både dag- och nattetid.  Vård- och omsorgsboende beviljas först när hemtjänstinsatser bedöms vara otillräckliga, det vill säga när livsföring och trygghet inte längre kan tillförsäkras kunden i det ordinära boendet. Vid bedömning ska trygghetsaspekten vägas in. Hänsyn ska också tas till hög ålder, men enbart hög ålder är inte tillräcklig grund för rätt till vård- och omsorgsboende.

Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen i samråd med enhetschef. Beslut fattas utifrån skälig levnadsnivå och utifrån den enskildes behov och livssituation. I utredningen skall framgå när särskilda önskemål om placering finns ifrån den enskilde.

Den enskilde får ett formellt avslagsbeslut gällande de specifika önskemål som finns då detta anses överstiga skälig levnadsnivå. Dock beaktar boendeprioriteraren möjligheten att i största möjliga mån tillgodose önskemål vid anvisning.

Beslut

Vård och omsorgsboende beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan.

Beslut gäller tillsvidare

Avgift

Avgift tas ut för vård och omsorgsboende enligt Kristianstads kommuns gällande taxa. 

Efter fattat beslut

Biståndshandläggare informerar boendeprioriterare genom mina meddelande i Life Care vid bifall. Boendeprioriterare ställer den enskilde i kö och prioriterar utifrån prioriteringsordningen. Anvisning skall ske senast inom tre månader efter fattat beslut.

Anvisning sker ifrån boendeprioriteraren till berörd enhetschef via meddelande i Life Care och anger vilken kund som ska anvisas och vilken person man skall göra anvisningen till samt kontaktuppgifter till denna person. Det ska framgå vilket förhållanden den personen har till kunden, t. ex. dotter/son/godman. Boendeprioriteraren skickar också meddelande i Life Care till ansvarig biståndshandläggare att anvisning har skett. 

Enhetschef ansvarar för att anvisa kund snarast. Efter anvisningen skickar enhetschef meddelande i Life Care om kunden tackar ja eller nej samt om/när boendet är inflyttningsklart, till boendeprioriterare och ansvarig biståndshandläggare.

När den enskilde tackar ja

När den enskilde tackar ja till anvisat boende skickar ansvarig biståndshandläggare en beställning till enhetschefen som verkställer beslutet och dokumenterar i journal. Inflytt ska ske enligt anvisningsrutiner vid inflyttning. 

Enhetschef ansvarar för att meddela boendeprioriterare och ansvarig biståndshandläggare när inflyttningsdatum är bestämt via meddelande i Life Care samt dokumenterar detta i journal.

Ansvarig biståndshandläggare meddelar berörda utförare via meddelande i Life Care för kännedom.

Om den enskilde inte anvisas vård- och omsorgsboende enligt önskemål men flyttar in i anvisat boende finns möjlighet att göra en intresseanmälan till byte av boende. Intresseanmälan sker till enhetschefen på det anvisade boendet. Enhetschef dokumenterar i journal samt informerar boendeprioriterare som uppdaterar kön.

När den enskilde tackar nej

När den enskilde tackar nej till anvisat boende ska enhetschef snarast meddela boendeprioriterare och ansvarig biståndshandläggare via meddelande i Life Care. Det ska framgå vem som kontaktades. ("XX eller närstående XX) tackat nej till anvisat boende 20xx-xx-xx). Ansvarig biståndshandläggare dokumenterar i journal samt tas en kontakt med den enskilde upp till två dagar efter för att höra om beslutet om nej kvarstår. 

Den enskilde som vistas i ordinärt boende och har anvisats ett vård- och omsorgsboende som inte är enligt önskemålet kan tacka nej till anvisat boende och kvarstå som sökande och vänta på önskat boende. Den enskilde kommer därefter bli kontaktat av biståndshandläggaren var fjärde vecka för att följa upp hemsituationen. Biståndshandläggaren dokumenterar varje kontakt i journalen.

Om den enskilde tackar nej till erbjudet vård- och omsorgsboende enligt önskemål så avslutas ärendet. 

Om den enskilde vistas på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende får anvisat vård- och omsorgsboende antas även om det inte är enligt önskemål. Den enskilde kan också välja att återgå till ordinärt boende och vänta där tills önskat boende kan anvisas. Omvårdnadsbehovet kan då tillgodoses genom hemtjänstinsatser.

Hantering av byteskön för boendeprioriterare

Vid ledig plats på önskemål informerar boendeprioriteraren enhetschefen där den enskilde bor samt berörd enhetschef på tilltänkt boende.

Enhetscheferna sköter anvisning enligt rutiner, dokumenterar och återkopplar sedan resultat till boendeprioriteraren. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.