Meny

Korttidstillsyn för skolungdom

Ansökan om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år prövas enligt 9 § 7 LSS.

Ansökan

Ansökan om korttidstillsyn för skolungdom enligt 9:7 § LSS prövas efter ansökan från vårdnadshavare eller dess legala företrädare (god man eller förvaltare)

Målgrupp

Insatsen riktar sig till personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS om denne behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt LSS

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatsen

Insatsen beviljas till skolungdom över 12 år med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar och som av olika skäl inte klarar sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Beslut

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år beviljas under en tidsbegränsad period och dock längst till avslutad gymnasieutbildning. Behovsbedömning görs utifrån den enskildes behov och livssituation och utifrån goda levnadsvillkor.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas enligt Förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslutet.

Uppföljning

Beslut om insatsen ska regelbundet följas upp av handläggare en gång om året, senast den månaden som är beslutets t.o.m. – datum.

Avgift

Kostnadsersättningen utgår och avser kost.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.