Meny

Förhandsbesked om LSS-insatser

Förhandsbesked enligt §16 LSS, för rätten till någon av lagens angivna insatser, p.2-p.10

En kommuns ansvar enligt LSS gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Förhandsbesked har till syfte att underlätta för personen med funktionsnedsättning att flytta mellan olika kommuner. En avgörande förutsättning för att en person med omfattande funktionsnedsättning ska kunna bosätta sig i en annan kommun är ofta att personen omedelbart är tillförsäkrad stöd- och serviceinsatser på den nya orten. Det gäller särskilt för personen som behöver bo i en bostad med särskild service, men det kan också vara fråga om behov av andra insatser t. ex. sådan personlig assistans som kommunen svarar för och daglig verksamhet.

Genom denna bestämmelse har den enskilde, om han eller hon vill flytta från en kommun till en annan, rätt att i förväg få besked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen.

Avsikten att flytta till kommunen måste vara klar och bestämd. Den enskilde kan inte kräva förhandsbesked av flera kommuner för samma tid. Skyldigheten för kommunen att tillhandahålla insatser inträder dock först sedan sökanden flyttat till kommunen.

Ansökan

Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS prövas efter ansökan från den enskilde, legal företrädare eller efter ansökan från annan person med fullmakt från den enskilde.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt LSS

Personkrets 1. Personen med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer  med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranled av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga eller fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vem har rätt till förhandsbesked enligt LSS?

Behovsbedömningen ska utgå från goda levnadsvillkor och utifrån den enskildes behov och livssituation. Om personen planerar att bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 § LSS. Vid prövning av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelsen i denna lag gälla.

En ansökan om förhandsbesked från en person som tänker bosätta sig i kommunen ska behandlas på samma villkor som om han/hon var bosatt där. Inflyttningskommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda för att ta emot den funktionshindrade personen med de insatser som förhandsbeskedet ger honom eller henne rätt till om man bosätter sig i kommunen. Det måste dock accepteras att det kan ta viss tid för inflyttningskommunen att ordna t. ex gruppbostad.

Beslut

Förhandsbeskedets giltighetstid är begränsat till sex månader, räknat från den dag då den eller de insatser som förhandsbeskedet omfattas av blir tillgängliga för den enskilde.    

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas enligt förvaltningslags bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut.  

Uppföljning

Beslut om förhandsbesked kommer att följas upp av handläggaren i inflyttningskommunen efter sex månader från det att insatsen blivit tillgänglig för den enskilde. 

Insatser vid tillfälliga vistelser i kommunen

En tillfällig vistelse kan vara såväl en tillfällig genomresa som några månaders boende i t.ex. sommarbostad. Om behov av insatser uppkommer under den tillfälliga vistelsen förutsätts kommunen kunna tillhandahålla det stöd och hjälp som den enskilde behöver omedelbart. Det bör närmast vara fråga om tillfälliga bostadserbjudande och insatser i 9 § LSS första stycket 1-4, det vill säga rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice och kontaktperson. Det ansvar som avses här är ansvaret för att resurser ställs till förfogande vid akuta situationer.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.