Meny

Delegationsordning

Generella bestämmelser rörande delegation för omsorgsnämnden i Kristianstad

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande typ av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller:
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegat har att förvissa sig om att erforderliga anslag finns för de kostnader, som föranleds av beslutet.

Nämnden kan inte ändra beslut som är fattat av delegat. Däremot kan nämnden genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Delegat kan också alltid överlämna sin beslutanderätt till överordnad delegat eller nämnd.

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som berör delegatens egna personliga förhållanden eller när jäv enligt 11 § förvaltningslagen föreligger.

Ersättare vid frånvaro

Vid laga förfall för delegat, d.v.s. frånvaro från tjänst på grund av t.ex sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas beslutanderätten av:

  • Den som vikarierar för delegaten
  • Överordnad
  • Förvaltningschefen ersätts vid förfall av ersättare för förvaltningschef
  • Ordförande ersätts vid förfall av 1:a vice ordförande

Delegat bör i viktiga ärenden samråda med överordnad innan beslut fattas.

Den delegerade beslutsrätten kan endast användas av den som har att handlägga dylika ärenden och endast i tilldelade ärenden. Som förutsättning för delegerad beslutanderätt gäller i samtliga fall att utfärdade policydokument och riktlinjer ska beaktas.

Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och anmälas till Omsorgsnämnden. Förteckningen ska vara tillgänglig vid nämndens sammanträden. Detta gäller också ärenden som beslutats med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen. Handlingar som utfärdas med stöd av delegation, undertecknas av delegat på nämndens vägnar.

Förvaltningschefen får i enlighet med 33 och 37 §§ kommunallagen vidaredelegera sig tillkommande ärenden till annan anställd. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. Det är inte tillåtet för en delegat att i sin tur vidaredelegera beslutsrätten.

Förvaltningschefens vidaredelegation ska alltid vara känd av nämnden. Förändringar ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.