Meny

Samordnad planering

Rutiner för Samordnad planering. Här beskrivs de rutiner som tagits fram för samordnad planering vid användning av planeringssystem i omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun.

1. Ny kund (omvårdnad, service, ledsagning, avlösning)

2. Ny kund (hemsjukvård)

3. Ny kund (matbeställning)

4. Uppföljning - hembesök/genomförandeplan

5. Förändringar i beställningar och HSL uppdrag

6. Förändringar i besök

7. Avböjda besök

8. Omplanering/bemanning

9. Utskrift av rapporter

10. Syfte och manual för SamPlan

 

1. Ny kund (Omvårdnad, Service, Ledsagning, Avlösning)

1.1 Myndighetsenheten

Biståndshandläggaren skickar en beställning till utföraren i Lifecare.

1.2 Planeraren

 1. Bevakar de utförarenheter man planerar för i Lifecare Utförare.
 2. Skriv ut beställning och strukturerad dokumentation.

1.3 Enhetschefen

Accepterar beställningar.

1.4 Planeraren

 1. Skapar besöksschema på kunden i Lifecare Planering. Tillfälle för upprättande av genomförandeplan tillsammans med kunden planeras också in.
 2. Utser två kontaktmän.
 3. Kör rapporten, Besökstillfällen och bifogar den i ett mejl till enhetschef och kontaktman.
 4. Kontaktar kund med information om första besökstillfälle och dokumenterar under Övrigt av vikt.

1.5 Kontaktmannen

 1. Upprättar genomförandeplan tillsammans med kund vid inplanerat tillfälle. Till sin hjälp har kontaktmannen försetts med rapporten besökstillfällen, beställning och strukturerad dokumentation.
 2. När genomförandeplanen är upprättad så tar kontaktmannen en kopia och lämnar till kund
 3. Skriver en anteckning på kund under rubriken genomförandeplan i Lifecare utförare om att genomförandeplanen är upprättad/reviderad, vilka som deltagit och när uppföljning sker.

2. Ny kund (Hemsjukvård)

2.1 Legitimerad personal

Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast skickar ett HSL uppdrag som utföraren får i Lifecare Utförare.

2.2 Planeraren

Skriver ut HSL uppdraget.

2.3 Enhetschefen

Lägger till insatsen hemsjukvård dag/natt.

3. Ny kund (Matbeställning)

3.1 Myndighetsenheten

Biståndshandläggaren skickar en beställning till utföraren.

3.2 Planeraren

Skriver ut beställning

3.3 Enhetschefen

Accepterar beställning.

3.4 Planeraren

Skickar i Lifecare Meddelande till kökets gemensamma meddelandegrupp. Lägg
till Läskvitto vid utskick. Viktigt att följande information framgår:

 • Kundens namn
 • Adress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • vilka dagar
 • vilken kost
 • startdatum
 • vilken runda som är lämplig eller taxi

3.5 Köket

 1. Lifecare Meddelande kontrolleras dagligen.
 2. Svar till planerare i Lifecare Meddelande.

4. Uppföljning - Hembesök / Genomförandeplan

4.1 Myndighetsenheten/ Rehabenheten initierar

 1. Biståndshandläggaren/Rehab bokar tid med kund/patient.
 2. Biståndshandläggaren/Rehab kontaktar utföraren genom Lifecare meddelande med information om uppföljning och om kund/patient önskar att någon från hemtjänsten behöver följa med.

4.2 Planeraren

 1. Söker fram vilka genomförandeplaner som ligger i tiden för uppföljning i Lifecare
  utförare.
 2. Planerar in besöket alternativt förlänger befintligt besök i Lifecare Planering

5. Förändringar i beställningar och HSL uppdrag

5.1 Myndighetsenheten/Legitimerad personal

 • Biståndshandläggaren upprättar ny beställning och skickar till utföraren.
 • Legitimerad personal upprättar nytt HSL uppdrag.

5.2 Planeraren

 1. Tar emot beställningen från biståndshandläggaren och HSL uppdrag från legitimerad personal och gör eventuella justeringar i Lifecare Planering.
 2. Mejlar besökstillfällen till enhetschefen och kontaktmannen för kännedom när justeringar är genomförda efter den nya beställningen från biståndshandläggaren och nya HSL uppdraget när förändringen kommer från legitimerad personal.

5.3 Enhetschefen

 • SoL: Accepterar beställningen
 • HSL: Accepterar HSL uppdraget

6. Förändringar i besök

Förbud av personal

Förbud av personal skall alltid ske muntligen mellan Enhetschef och planerare för diskussion av eventuella konsekvenser.

7. Avböjda besök

 1. Avböjda besök ska alltid dokumenteras.
 2. Planerarna ska dagligen gå igenom anteckningar i Lifecare Utförare. Om en anteckning avser ett datum framåt i tiden så kopierar man texten till anteckning i Lifecare Planering på aktuellt datum.
 3. Planerarna ställer in besöken i Lifecare Planering.
 4. Upprepade avböjningar ska utvärderas av utföraren, behöver något ändras i behovet, så ska
  detta meddelas biståndshandläggaren enligt befintlig rutin.

8. Omplanering/Bemanning

Prioriteringsordning

 1. Omfördela mellan indelningar inom hemtjänstgruppen.
 2. Omfördela resurs/behov mellan hemtjänstgrupper (dela ut-funktionen)
 3. Flytta besök inom hemtjänstgruppen (till/från annan dag)
 4. Beställa ersättare
 5. Gruppen löser det själva (gäller när planeraren inte är tillgänglig)
 6. Korta ner besök
 7. Ringa in från kvällen
 8. Ställa in besök

9. Utskrift av rapporter

 • Arbetsschema kväll och helg
 • Planeringsöversikt

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.