Samordnad planering

Rutiner för Samordnad planering. Här beskrivs de rutiner som tagits fram för samordnad planering vid användning av planeringssystem i omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun.

1. Ny kund (omvårdnad, service, ledsagning, avlösning)

2. Ny kund (hemsjukvård)

3. Ny kund (matbeställning)

4. Uppföljning - hembesök/genomförandeplan

5. Förändringar i beslut

6. Förändringar i besök

7. Avböjda besök

8. Omplanering/bemanning

9. Utskrift av rapporter

10. Rutiner i Lifecare Planering

11. Syfte och manual för SamPlan

 

1. Ny kund (Omvårdnad, Service, Ledsagning, Avlösning)

1.1 Myndighetsenheten

Biståndshandläggaren skickar en beställning till utföraren i Procapita.

1.2 Enhetschefen

Verkställer SoL Journal Genomförande.

1.3 Planeraren

 1. Söker dagligen på den/de utförande enheter man planerar för och fångar därmed upp de beställningar som inkommit i Procapita.
 2. Går igenom och skriver ut beställning och utredningsinfo. Ser över den befintliga planeringen
  med indelningar, körrutter och stämmer av mot behov av eventuell kompetens i
  ärendet.
 3. Skapar besöksschema på kunden i Lifecare Planering. Tillfälle för upprättande av genomförandeplan tillsammans med kunden planeras också in.
 4. Utser två kontaktmän.
 5. Kör rapporten, Besökstillfällen och bifogar den i ett mejl till enhetschef och kontaktman.
 6. Kontaktar kund med information om första besökstillfälle och dokumenterar det i Phoniro Care.

1.4 Enhetschefen

När informationen mottagits om att kundens insatser är inplanerade så verkställer EC insatserna i Procapita.

1.5 Kontaktmannen

 1. Upprättar genomförandeplan tillsammans med kund vid inplanerat tillfälle. Till sin hjälp har kontaktmannen försetts med rapporten besökstillfällen och utredningen eller beställningstext från Lifecare handläggare
 2. När genomförandeplanen är upprättad så tar kontaktmannen en kopia och lämnar till kund
 3. Skriver en SoL daganteckning i Phoniro Care om att genomförandeplanen är upprättad/uppdaterad, samt vilka som deltagit!

2. Ny kund (Hemsjukvård)

2.1 Legitimerad personal

Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast lägger en beställning och skickar en bevakning till utföraren i Procapita. Viktigt att det i bevakningen framgår vem som är avsändare.

2.2 Planeraren

 1. Planeraren hämtar beställningen i Procapita.
 2. Svarar på bevakningen och skriver ut beställningen.
 3. Meddelar gruppen genom dokumentation i Phoniro Care.

2.3 Enhetschefen

Lägger upp Delegerad hemsjukvård och verkställer i Procapita, när det inte finns verkställd SoL insatskategori.

3. Ny kund (Matbeställning)

3.1 Myndighetsenheten

Biståndshandläggaren skickar en beställning till utföraren.

3.2 Enhetschefen

Verkställer SoL- Journal Genomförande eller byter utförare på befintlig journal.

3.3 Planerare

Skickar i Lifecare Meddelande till kökets gemensamma meddelandegrupp. Viktigt att följande information framgår:

 • Kundens namn
 • Adress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • vilka dagar
 • vilken kost
 • startdatum
 • vilken runda som är lämplig eller taxi

3.4 Köket

 1. Lifecare Meddelande kontrolleras dagligen.
 2. Svar till planerare i Lifecare Meddelande.

4. Uppföljning - Hembesök / Genomförandeplan

4.1 Myndighetsenheten/ Rehabenheten initierar

 1. Biståndshandläggaren/Rehab bokar tid med kund/patient.
 2. Biståndshandläggaren/Rehab kontaktar utföraren i Procapita med information om uppföljning och om kund/patient önskar att någon från hemtjänsten behöver följa med.

4.2 Kontaktman

Om det är kontaktmannen som initierar uppföljning av genomförandeplan så skickas en förfrågan i SamPlan och då får densamme en bekräftelse tillbaka med vändande e-post. I dessa fall närvarar inte Biståndshandläggare eller legitimerad personal.

4.3 Planeraren

Lägger in besöket alternativt förlänger befintligt besök och meddelar gruppen genom att skriva det i Phoniro Care.

5. Förändringar i beslut

5.1 Myndighetsenheten/Legitimerad personal

 • Biståndshandläggaren upprättar ny beställning och skickar till utföraren.
 • Legitimerad personal upprättar ny beställning och skickar bevakning till utföraren.

5.2 Planeraren

 1. Tar emot beställningen från biståndshandläggaren och bevakningen från legitimerad personal och gör justeringar i Lifecare Planering.
 2. Mejlar besökstillfällen till Enhetschefen och kontaktmannen för kännedom när justeringar är genomförda efter den nya beställningen från biståndshandläggaren och besvarar bevakning när förändringen kommer från legitimerad personal. Meddelar gruppen genom dokumentation i Phoniro Care om det påverkar planeringen.
 3. Meddelar gruppen genom dokumentation i Phoniro Care om det påverkar planeringen.

5.3 Enhetschefen

 • SoL: Verkställer det nya beslutet i Procapita
 • HSL: Svarar på bevakningen till legitimerad personal.

6. Förändringar i besök

Förbud av personal

Förbud av personal skall alltid ske muntligen mellan Enhetschef och planerare för diskussion av eventuella konsekvenser.

7. Avböjda besök

 1. Avböjda besök ska alltid dokumenteras genom Phoniro Care enligt befintlig rutin.
 2. Planerarna ska dagligen gå igenom anteckningar i Phoniro Care.
 3. Planerarna ställer in besöken i Lifecare Planering enligt befintlig rutin.
 4. Upprepade avböjningar ska utvärderas av utföraren, behöver något ändras i behovet, så ska
  detta meddelas biståndshandläggaren enligt befintlig rutin.

8. Omplanering/Bemanning

Prioriteringsordning

 1. Omfördela mellan indelningar inom hemtjänstgruppen.
 2. Omfördela resurs/behov mellan hemtjänstgrupper (dela ut-funktionen)
 3. Flytta besök inom hemtjänstgruppen (till/från annan dag)
 4. Beställa ersättare
 5. Gruppen löser det själva (gäller när planeraren inte är tillgänglig)
 6. Korta ner besök
 7. Ställa in besök
 8. Ringa in från kvällen

1-3 bibehåller planerad kundtid utan ökad personaltid.
4+8 bibehåller planerad kundtid men ger en ökad personalkostnad.
5-7 minskar kundtid utan ökad personaltid.

9. Utskrift av rapporter

 • Arbetsschema
 • Planeringsöversikt (flera sidor)

Det finns en gemensam inloggning i Laps Care/Lifecare planering per hemtjänstgrupp
där samtlig personal kan logga in och skriva ut planeringsöversikt och arbetsschema/besök
per personal.

Exempel på inloggningsuppgifter:
Användarnamn: degeberga, lösen: xxxx1234

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.