Meny

Fall

Fallprevention. Fallskador är ett folkhälsoproblem framför allt bland äldre personer. Det är därför nödvändigt att arbeta med evidensbaserade fallförebyggande åtgärder.

Definitioner

Fall

Ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken.

Fallskada

Är en fysisk konsekvens som uppstått på grund av fallet.

Mål

 • att förebygga fall och fallskador i samband med vård
 • att säkerställa att det görs en orsaksanalys och en åtgärdsplan för kunder som faller
 • att orsaksanalysen och åtgärdsplanen upprättas av det samlade teamet runt kunden

Rutin

Generella åtgärder

Åtgärder som förebygger fall och som är bra för alla med fallrisk. Exempel på åtgärder kan vara översyn av mattor och sladdar, vid inköp av möbler ta hänsyn till sitthöjd och material, se över belysning, se över närmiljö och utemiljö.  All personal som arbetar i vården behöver ha kännedom om generella fallförebyggande åtgärder.

Individuella åtgärder

 • För kunder som deltar i Senior alert ingår riskbedömning för fall som en del i det systematiska förebyggande arbetet. 
 • För kunder som inte ingår i Senior alert ska fallrisken bedömas med evidensbaserade bedömningsinstrument exempelvis Downton Fall Risk Index.
 • Om bedömningen visar på risk för fall ska legitimerad fysioterapeut och/eller arbetsterapeut göra en fördjupad bedömning och utredning av vilka problem är och vilka åtgärder som är lämpliga för den enskilde patienten.
 • Utredningen kan innefatta hjälp från andra professioner exempelvis sjuksköterska och omvårdnadspersonal.
 • Tillsammans med patienten och övriga teamet ska lämpliga åtgärder genomföras och följas upp.  

Akuta åtgärder då fall har inträffat

Omvårdnadspersonal

 • tar hand om kunden som fallit
 • kontaktar 112 vid uppenbar akut skada
 • kontaktar sjuksköterska och vid behov fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • gör en första bedömning av vad som orsakat fallet och åtgärdar om möjligt detta
 • gör en ny riskbedömning genom att analysera fallsituationen tillsammans med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut 
 • informerar i förekommande fall anhöriga/närstående/legal företrädare
 • skriver avvikelserapport Fall

Sjuksköterska

 • tar hand om kunden som fallit
 • kontaktar 112 vid uppenbar akut skada
 • stödjer och hjälper omvårdnadspersonalen vid behov
 • gör en ny riskbedömning genom att analysera fallsituationen tillsammans med omvårdnadspersonal, fysioterapeut och arbetsterapeut
 • åtgärdar det som ligger inom det egna ansvarsområdet, som kan förebygga att händelsen upprepas. Åtgärdsförslag som finns i Senior alert kan vara ett stöd även då en fallolycka inträffat.
 • kontaktar vid behov andra professioner som behöver delta i arbetet kring kunden
 • dokumenterar i patientjournalen
 • skriver, vid behov, ut information till omvårdnadspersonalen

Arbetsterapeut och fysioterapeut

 • tar hand om kunden som fallit
 • kontaktar 112 vid uppenbar akut skada
 • kontaktar sjuksköterska vid behov
 • stödjer och hjälper omvårdnadspersonalen vid behov
 • gör en ny riskbedömning genom att analysera fallsituationen tillsammans med omvårdnadspersonal och sjuksköterska
 • åtgärdar det som faller inom det egna ansvarsområdet, som kan förebygga att händelsen upprepas. Åtgärdsförslag som finns i Senior alert kan vara ett stöd även då en fallolycka inträffat.
 • kontaktar vid behov andra professioner som behöver delta i arbetet kring kunden.
 • dokumenterar i patientjournalen
 • skriver, vid behov, ut information till omvårdnadspersonalen

Enhetschef/verksamhetsansvarig

 • ser till så att fallrapporten är ifylld
 • kontaktar de personer som ska delta i utredningen av fallolyckan
 • ser till så att åtgärder är/blir vidtagna
 • bevakar antalet fallolyckor inom sitt ansvarsområde och redovisar dessa till övriga teamet på verkställighetsmöten

Rapportering

 • fallrapport skrivs i avvikelsesystemet enligt rutin för avvikelser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.