BPSD

Rutin för strukturerat arbetssätt vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. BPSD registret är ett nationellt kvalitetsregister och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Inledning

Arbetsmetoden bygger på implementering av nationella riktlinjer genom en personcentrerad vård. Kvalitetssäkring sker genom ständiga uppföljningar. Omvårdnadsinsatser är förstahandsalternativ innan läkemedelsbehandling sätts in.

Målgrupp

Personer i vård- och omsorgsboende som bedöms ha en demenssjukdom. Om demensdiagnos saknas ska utredning göras.

Rutin

Information om registrering

För att kunna registrera uppgifter om en person i BPSD-registret, krävs att personens inställning till registrering i kvalitetsregister i möjligaste mån klarlagts. Före registrering skall personen enligt patientdatalagen(2008:355) informeras om registrering i kvalitetsregister. Personen skall ha möjlighet att tacka nej till att registreras. Om personen säger nej till registrering, följs rutinen för BPSD utan registrering i registret. Detta gäller även om det råder tvekan kring patientens inställning.

Beslutsoförmögna

Personen kan inte ge uttryck för sin inställning. Har personen legal företrädare (god man eller förvaltare), informera företrädaren. Som komplement till muntlig information används skriftligt informationsblad om kvalitetsregister. Dokumentera beslutet i journalen.

Har personen ingen legal företrädare men nära anhörig (partner, maka, make, barn) informera anhörig. Som komplement till muntlig information används skriftligt informationsblad om kvalitetsregister. Dokumentera beslutet i journalen.

Vid tvekan om kännedom till personens inställning ska registrering i BPSD inte göras utan då sker dokumentation endast i patientjournal och/eller SoL-journal.

Teamarbete med kunden i fokus

Det systematiska arbetet bidrar till att uppnå en god och säker vård och därmed en ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom genom minskning av beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppkomma under sjukdomsutvecklingen.

Arbetet med BPSD-metoden förutsätter ett tvärprofessionellt teamarbete kring den demenssjuke. Professioner som bör delta vid skattning är administratör,kontaktman och sjuksköterska. Arbetsterapeut/fysioterapeut bör delta vid utformande av åtgärder.

Planering

Skattning bör göras minst en gång per år eller då problem föreligger. För att få ett grundvärde bör en skattning göras ca 4 veckor efter inflyttning. Vid växelvård och korttidsvistelse bör skattningen ske snarast. Utvärdering av insatta åtgärder görs vanligen efter ca 4-5 veckor beroende på problematik.

Dokumentation

Dokumentation görs i kundens/patientens journal. Registreringen av uppgifter i BPSD ersätter inte skyldigheten att dokumentera i kunden/patientens journal.

Skattningen är ett SoL-dokument och förvaras tillsammans med genomförandeplanen tills utvärdering av åtgärder är gjorda. Efter utvärdering av effekt av åtgärder dokumenteras dessa som permanenta åtgärder i genomförandeplanen.

Ansvarsfördelning

Enhetschefens ansvar

 • informera kund/anhörig om kvalitetsregister BPSD vid inflyttningssamtal alt vid upprättande av Genomförandeplan
 • tillse att varje enhet har två administratörer
 • skapa förutsättningar och vara ett stöd i arbetet med BPSD
 • dag och nattpersonal har kunskap om hur BPSD praktiskt används och efterföljs i verksamheten
 • delta vid skattning när behov finns ex vid problem med samsyn i arbetslaget
 • efterfråga resultat och redovisa statistik från skattningarna

 

BPSD-administratörens ansvar

 • handleda och utbilda sina medarbetare i verktyget BPSD
 • sammankalla teamet och medverka vid skattning, analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljningar
 • registrera skattning i kvalitetsregistret
 • tillsammans med kontaktman kontrollera att vårdplan följs
 • överflytta personen vid flytt till annan enhet om denna enhet är ansluten till registret i annat fall inaktivera personen
 • avsluta personen i BPSD-registret vid dödsfall
 • kontinuerligt uppdatera sig via BPSD-registrets hemsida
 • delta i årliga träffar för BPSD-administratörer
 • regelbundet redovisa resultat för enhetschefen
 • meddela BPSD-registret vid byte av arbetsplats eller om personen slutar sin tjänst i kommunen

 

Kontaktmannens ansvar

 • inhämta och samordna information från medarbetare, kund/anhörig och övriga professioner inför skattning. den som i första hand svarar på frågor vid NPI-skattning
 • delta i analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljning
 • tillsammans med övriga ansvara för att åtgärderna i vårdplanen genomförs
 • dokumentera att skattning är gjord
 • dokumentera utvärderade åtgärder i genomförandeplanen

 

Sjuksköterskans ansvar

 • delta vid NPI-skattning, analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljning
 • se till att vårdåtgärder är adekvata, sett till den enskildes behov
 • vara den som vid behov tar kontakt med läkare
 • informera kund/anhöriga om åtgärder i medicinska frågor

 

Arbetsterapeut/fysioterapeuts ansvar

 • Delta vid utformandet av åtgärder
 • Utforma rehabplan

 

Kontaktperson för råd, stöd och hjälp med implementering

Certifierad utbildare för BPSD-registret

Vid problem med inloggning eller registrering i BPSD-registret kontaktas BPSD-registret i Malmö

Information om BPSD-registret sätts upp på samtliga enheter som registrerar i BPSD-registret. Information om BPSD-registret, broschyr för information, skattningsskalor mm finns att hämtas på BPSD.se

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.