BPSD

Rutin för strukturerat arbetssätt vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. BPSD registret är ett nationellt kvalitetsregister och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Inledning

Arbetsmetoden bygger på implementering av nationella riktlinjer genom en personcentrerad vård. Kvalitetssäkring sker genom ständiga uppföljningar. Omvårdnadsinsatser är förstahandsalternativ innan läkemedelsbehandling sätts in.

Syfte

Genom multiprofessionella åtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom för personer med demenssjukdom samt minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom

Målgrupp

Personer i vård- och omsorgsboende som bedöms ha en demenssjukdom. Om demensdiagnos saknas ska utredning göras.

Information om registrering

För att kunna registrera uppgifter om en person i BPSD-registret, krävs att personens inställning till registrering i kvalitetsregister i möjligaste mån klarlagts. Före registrering skall personen enligt patientdatalagen(2008:355) informeras om registrering i kvalitetsregister. Informationen skall vara muntlig och skriftlig enligt beskrivning i BPSD kvalitetsregister. Personen skall ha möjlighet att tacka nej till att registreras. Om personen säger nej till registrering, följs rutinen för BPSD utan registrering i registret. Detta gäller även om det råder tvekan kring patientens inställning. För att registrera i kvalitetsregister skall det finnas en person med HSL ansvar för kunden/patienten.

Besluts oförmögna

Personen kan inte ge uttryck för sin inställning. Har personen legal företrädare (god man eller förvaltare), informera företrädaren. Har personen ingen legal företrädare men nära anhörig (partner, maka, make, barn) informera anhörig. Som komplement till muntlig information skall skriftligt informationsblad om kvalitetsregister delas ut. Informationsblad finns att hämta på BPSD registrets hemsida. Godman/förvaltare/ anhörig kan inte själva samtycka till registrering utan tillfrågas om de vet vilken inställning de tror personen har. Dokumentera beslutet i journalen. Vid tvekan om kännedom till personens inställning ska registrering i BPSD registret inte göras då dokumenteras endast i HSL/SoL/LSS journal.

Teamarbete med kunden i fokus

Arbetet med BPSD-metoden förutsätter ett tvärprofessionellt teamarbete kring den demenssjuke. Professioner som bör delta vid skattning är administratör, kontaktman och sjuksköterska. Arbetsterapeut/fysioterapeut bör delta vid utformande av åtgärder.

Planering

Skattning bör göras minst en gång per år eller då problem föreligger. För att få ett grundvärde bör en skattning göras ca 4 veckor efter inflyttning. Vid växelvård och korttidsvistelse bör skattningen ske snarast. Utvärdering av insatta åtgärder görs vanligen efter ca 4-5 veckor beroende på problematik.

Dokumentation

Dokumentationen görs i SoL/LSS/HSL journal. Registreringen av uppgifter i BPSD ersätter inte skyldigheten att dokumentera i kunden/patientens journal.

BPSD skattningen förvaras tillsammans med Genomförandeplanen i Genomförandeakten.

Ansvarsfördelning

Enhetschefens ansvar

 • Informera kund/anhörig om kvalitetsregister BPSD vid inflyttningssamtal alt vid upprättande av Genomförandeplan
 • Tillse att varje enhet har två administratörer
 • Skapa förutsättningar och vara ett stöd i arbetet med BPSDDag och nattpersonal har kunskap om hur BPSD praktiskt används och efterföljs i verksamheten
 • Delta vid skattning när behov finns ex vid problem med samsyn i arbetslaget
 • Efterfråga resultat och redovisa statistik från skattningarna
 • Meddela BPSD-registret om ny administratör skall ha behörighet till enheten

BPSD-administratörens ansvar

 • Tillsammans med enhetschef handleda och utbilda sina medarbetare i verktyget BPSD
 • Sammankalla teamet och medverka vid skattning, analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljningar
 • Registrera skattning i kvalitetsregistret
 • Tillsammans med kontaktman kontrollera att vårdplanen följsInaktivera personen i BPSD registret vid flytt till annat boende
 • Registrera att personen är avliden i BPSD-registret vid dödsfall
 • Kontinuerligt uppdatera sig via BPSD-registrets hemsida
 • Delta i årliga träffar för BPSD-administratörer
 • Meddela BPSD-registrets support vid byte av arbetsplats eller om personen slutar sin tjänst i kommunen

Kontaktmannens ansvar

Inhämta och samordna information från medarbetare, kund/anhöriga och övriga professioner inför skattning. den som i första hand svarar på frågor vid NPI- NH skattningDelta i analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljningTillsammans med övriga ansvara för att åtgärderna i vårdplanen genomförsDokumentera att skattning är gjordDokumentera utvärderade åtgärder i genomförandeplanen

Sjuksköterskans ansvar

 • Delta vid NPI-NH skattning, analys, bemötandeplan, åtgärder och utvärdering
 • Dokumentera samtycke i HSL-journal
 • Dokumentera under observation att NPI-NH skattning är gjord
 • Dokumentera e HSL åtgärd
 • Tillsammans med övriga ansvara för att åtgärderna i vårdplanen genomförs
 • Vid behov tar kontakt med läkare
 • Informera kund/anhöriga om åtgärder i medicinska frågor

Arbetsterapeut/fysioterapeuts ansvar

 • Delta vid utformandet av åtgärder
 • Utforma rehab plan

Relaterad information

Information om BPSD-registret sätts upp på samtliga enheter som registrerar i BPSD-registret. Information om BPSD-registret, information om kvalitetsregister , checklistor, skattningsskalor mm finns att hämtas på www.bpsd.se

Kontaktperson för råd, stöd och hjälp med implementering certifierad utbildare för BPSD-registret
Susanne Palla 044 – 13 61 19

Vid problem med inloggning eller registrering i BPSD-registret kontaktas BPSD-registret i Malmö

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.