Stick- och skärskador

Rutin vid stick- och skärskador

Åtgärder vid stick- och skärskador

Om du fått en stick- eller skärskada av föremål som varit förorenat med blod, synbart blodiga kroppsvätskor, fått direkt kontakt av blod på slemhinna (öga eller mun) eller på sår/eksem, gör så här:

Desinfektera omedelbart, tag rikligt med alkohol, minst 70 %. Använd vad som finns tillgängligt, till exempel handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit.

Vid stänk i munnen, skölj med alkoholen.

Vid stänk i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser: Skölj omedelbart, använd rikligt med ögondusch eller fysiologisk natriumklorid. Finns inte detta, använd rikligt med kranvatten.

Säkerställ om möjligt den misstänkt smittades identitet.

Se även Vårdhandboken.

Kontakta infektionsklinikens jourhavande läkare för konsultation/bedömning om vilken åtgärd som bör göras. Jourhavande infektionsläkare når du genom CSK:s växel tel. 044–30910 00.

Provtagning på den som har stuckit/skurit sig bekostas av den skadades arbetsgivare. Kostnaden för patienten/boendens provtagning bekostas också av den skadades arbetsgivare. Ange rätt kostnadsställe på remisserna i rutan ”Betalningsansvarig om inte mottagaren” på båda remisserna. Kostnadsställe för omsorgsförvaltningen är KDKMOM. Om behandling krävs står även arbetsgivaren för denna kostnad.
Ordinerande läkare ska ta emot provsvaren och meddela patienten och personalen svaret. Den enskilde har sedan ett ansvar att informera verksamheten om svaret.

Kryssa INTE i kopia till Omsorgsförvaltningen-då svaret kommer till vår gemensamma postöppning, vilket blir ett sekretessbrott!

Blodprovstagning

Tag efter ordination blodprov på patienten eller den misstänkt smittförande. Observera att patientens medgivande krävs för provtagning. Personalen som  har stuckit/skurit sig tar remiss med sig till sin vårdcentral för att få provet taget där. Patienten informeras vid provtagningen att den som stuckit sig kommer att få information om patientens provtagningsresultat. Provet tas för att få en tidig indikation på risken för överföring av blodsmitta. dvs. om patienten bär någon av blodsmittorna. Resultatet styr uppföljningen.

Använd gult SST eller rött serum rör, ett för dig och ett för patienten. Märk rören med namn och personnummer. Använd remiss Labmedicin Skåne Remiss Serologi/virologi (V1606) som skickas till Malmö. Tag två remisser och fyll i en remiss för den som stuckit/skurit sig och en för patienten. Kryssa för alternativet, ”Blodsmittescreening (HIV, hepatit B och C)”. Fråga även efter Immunitet – anti-HBs om osäkerhet råder när det gäller vaccination för Hepatit. Markera på remisserna att det rör sig om en stick- och skärskada. På patientens remiss bör även begreppet ”index” skrivas. Det underlättar arbetet om provet skulle visa sig vara positivt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.