Smittspårning

Rutiner vid smittspårning.

Läkare som ordinerar provtagningen har enligt Smittskyddslagen skyldighet att anmäla fall med MRSA, VRE samt ESBL-CARBA. Behandlande läkare är skyldig att se till att patienter blir informerade om resultatet av provtagningar.

Vårdhygien i samarbete med Smittskydd, behandlande läkare och MAS, ger instruktioner om åtgärder och eventuell smittspårning och provtagning vid misstanke om utbrott eller vid nytt oväntat fall.

Ansvarsfördelning i Kristianstads kommun

Smittspårning är en prioriterad arbetsuppgift och ska utföras skyndsamt!

MAS

  • Ser till att aktuella hygienrutiner finns tillgängliga i hälso- och sjukvårdshandboken
  • Samarbetar med Vårdhygien Skåne och verksamheten kring åtgärder, smittspårning och provtagning
  • Samordnar information och möten mellan verksamheten och Vårdhygien Skåne

 

Verksamhetschef

  • Följer upp att arbetsledare och arbetstagare har tillräckliga kunskaper om basala hygienrutiner
  • Följer upp att rutinerna följs
  • Tillhandahåller adekvat skyddsutrustning
  • Ger enhetscheferna förutsättningar att prioritera arbetsuppgifter som tillkommer vid smittspårning

 

Enhetschef för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

  • Planera så att det finns legitimerad personal i tjänst som snarast kan utföra de åtgärder som krävs
  • Informerar och uppdra åt ansvarig legitimerad personal i verksamheten det gäller att utföra de åtgärder som Smittskydd ålägger oss
  • Löpande återkoppla till MAS när den legitimerade personalen utfört sina uppgifter enligt instruktionerna från Smittskydd Skåne

Enhetschef i verksamheten

  • Ta emot informationen från MAS och sjuksköterska
  • Se till att personalen får information
  • Upprätta smittspårningslistor på personalen enligt instruktion från Vårdhygien Skåne
  • Skicka kopior på smittspårningslistorna på personalen till Vårdhygien Skåne
  • Tillse att personal provtas efter instruktioner från Vårdhygien Skåne
  • Återkoppla till MAS och verksamhetschef när uppdraget är utfört

 

Sjuksköterska

  • Informera och samarbeta med enhetschef på boendet/hemtjänsten kring smittspårningsuppdragets olika delar
  • Informera patienterna som ska provtas
  • Sköta provtagningen snarast
  • Upprätta smittspårningslistor på patienter enligt instruktion från Vårdhygien
  • Skicka kopior på smittspårningslistor på patienterna till Vårdhygien Skåne
  • Återkoppla till enhetschefen för legitimerad personal och MAS när uppdraget är utfört

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.