Meny

Covid-19

Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Coronaviruset kan infektera olika typer av celler: i lungorna, luftvägarna, tarmarna, njurarna, hjärtmuskeln och i hjärnan.

Covid-19 är namnet på sjukdomen som orsakas av  coronavirus som upptäcktes 2019 och är en mycket smittsam sjukdom som är lindrig för de allra flesta men som kan leda till allvarlig sjukdom och död hos en del. Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka. Äldre personer har större risk att drabbas av svår sjukdom, men även yngre personer kan bli allvarligt sjuka. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge.

Övergripande information, rekommendationer och rutiner om coronaviruset

Samlad information från Socialstyrelsen 
Se ingångarna "Stöd till hälso- och sjukvården", "Stöd till personal inom socialtjänsten", "Utbildning och material" och "Frågor och svar".

Samlad information från Folkhälsomyndigheten
Övergripande vägledning. Vårdhygien och Smittskydd utformar sina rutiner utifrån Folkälsomyndighetens rekommendationer. 

Samlad information och rutiner från Smittskydd

Kommunal Vård och omsorg - Vårdhygien - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall - Rutiner i kommunal vård och omsorg (skane.se)   Dessa rutiner hittar du även under Smittor A-Ö.


Provtagning

Personalprovtagning upphör (15/2-2023)

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att ändra provtagningsindikationen för covid-19 från och med den 15 februari 2023. Det innebär att provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal med symtom på luftvägsinfektion inte längre rekommenderas efter detta datum. Efter den 15 februari behöver ingen vård- och omsorgspersonal längre provta sig vid symtom på luftvägsinfektion.

Covid-19 och andra luftvägsvirus kan få allvarliga konsekvenser för personer som tillhör en riskgrupp. För att inte utsätta patienter och boende för smittrisk är det extra viktigt att den som arbetar patientnära i vård och omsorg fortsatt tänker på att stanna hemma från arbetet tills man känner sig frisk. Om man har haft feber ska man ha varit feberfri minst ett dygn innan man börjar arbeta igen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Vaccination

Vaccination mot covid-19 - för vårdgivare - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Anafylaktiska reaktion (vuxen) i komunal hemsjukvård (skane.se)

För dig som vaccinerar

Rapportering av biverkningar

Som sjuksköterska ska du rapportera misstänkta biverkningar av vaccin precis som av andra läkemedel. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.

Kontakta ansvarig läkare om du uppmärksammat en misstänkt biverkning. Tillsammans kommer ni överens om vem som ska rapportera biverkningen.  

Dokumentation 

Det ska framgå från dokumentation att patienten blivit tillfrågad om samtycke till vaccination och om hen tackat JA eller NEJ till dosen. Ssk ska även dokumentera att Hälsodeklarationen blivit ifylld och att vaccinationen blivit utförd. 

Behandling mot Covid -19

Information om behandling med Paxlovid mot Covid -19 finner du i HSV handböcker under flik Läkemedelahantering. 

Nutrition vid covid-19 

När en patient genomgår eller har tillfrisknat från covid-19 bör en bedömning och rehabiliterande insatser av nutritionsstatusen göras. 

Nutritionshandbok/nutritionsbehandling vid covid-19

Sväljnngsscreening
 

Beslut om vårdnivå 

Det är viktigt att det finns en individuell planering för varje person som flyttar in till ett särskilt boende. Planeringen, så kallad medicinsk plan, ska innehålla beskrivning av bland annat den vårdnivå som är aktuell för den enskilde och ställningstagande till HLR. Den medicinska planen upprättas i samverkan mellan sjuksköterska och läkare. Den enskilde och dennes närstående, om det finns samtycke till det, ska ges möjlighet till delaktighet.

Medicinsk planering covid-19

Nationella principer för symtomlindring 

Nationella principer för symtomlindring i livets slutskede och läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

I dokumentet ser du vilka läkemedel som är vanliga vid dessa symtom. Behandlingsråden baseras i huvudsak på beprövad erfarenhet och gäller vuxna patienter.

I behandlingsråden förekommer också så kallad off label-behandling. Sådan läkemedelsbehandling innebär ett avsteg från användningen enligt den godkända produktinformationen. Detta gäller bland annat behandlingsråden för dyspné (opioider) och illamående (kortison). 

 

Rehabilitering efter covid-19 

Kunskapsstöd för leg. arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder kring rehabilitering vid covid-19.

Rehabilitering vid covid-19

Vi får mer och mer information om hur vi på bästa sätt kan hjälpa de patienter som har covid- 19. I dokumentet nedan finns information som riktar sig till personal inom våra verksamheter som kommer i kontakt med kunder som har covid-19. Här finns tips på vad man ska tänka på för att optimera kundernas mående samt hänvisning till kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut då kund uppvisar vissa symptom där man kan behöva rehabilitering/stöd av legitimerad personal.

Personalinformation omhändertagande av patient med covid-19

Utbildnings- och informationsmaterial

Här finns allt utbildnings- och informationsmaterial samlat.

 

Internt utbildningspaket med anledning av covid-19 

Med anledning av den pågående pandemin är det viktigt att säkerställa kunskaper kring hantering av smitta och smittförebyggande åtgärder. Kunskap bidrar till trygghet och rätt omhändertagande av våra patienter/kunder. 

Pandemin kan orsaka frånvaro av personal med anledning av sjukskrivningar då medarbetare ska stanna hemma även vid lindriga symtom. Det kan innebära att vi behöver omfördela personal med vårdutbildning från andra förvaltningar till omsorgsförvaltningen. Vi kan också behöva utbilda personal och frivilliga som saknar kunskaper inom området. Med anledning av detta har omsorgsförvaltningen utarbetat ett utbildningspaket. 

Internt utbildningspaket

Övriga 

E-utbildningar-om-covid-19 (Karolinska institutet)

Kompletterande material till utbildning om covid-19 utifrån kommunalt perspektiv (Socialstyrelsen)

Information till personal om covid-19 för utskrift (Socialstyrelsen)


Nytt från 1 Mars 2023

 • Från och med den 1 mars tas rekommendation om munskydd vid patientnära arbete i vård och omsorg bort.
 • Dokumenten
  - Munskydd för att förebygga smittspridning av covid-19 i vård och omsorg
  och
  - Vårdhygieniska rekommendationer för säkra besök och gruppaktiviteter i kommunal vård och omsorg
    tas bort den 1 mars.

  Generella smittförebyggande åtgärder finns med i dokumentet Grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg. Se under flik Vårdhygien/Basala hygienrutiner i meny till höger. 

Covid-19 upphör att vara en smittspårningspliktig sjukdom - 15/3-2023

Baserat på covid-19-läget har Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att covid-19 från och med den 15 mars inte längre ska klassas som en smittspårningspliktig sjukdom inom vård och omsorg. Patienter och omsorgstagare med symtom ska dock fortsatt alltid provtas och alla bekräftade fall ska anmälas till Smittskydd.  Att covid-19 inte längre är smittspårningspliktig innebär att det inte längre behöver göras en smittspårning med provtagning kring varje nytt oväntat fall som identifieras inom vård- och omsorg.  

Fortsatt smittspårning i vissa fall

Det kan i vissa fall fortfarande bli aktuellt att utföra smittspårning med provtagning av samvårdade patienter eller omsorgstagare runt ett nytt oväntat fall, till exempel vid misstanke om smittspridning eller utbrott på en enhet. Initiativet till smittspårning kan komma från aktuell enhet, Vårdhygien eller Smittskydd. 

– Vårdhygien bör alltid kontaktas vid ett nytt oväntat fall av covid-19 på en vårdavdelning, särskilt boende eller korttidsplats för dialog kring vilka åtgärder som är aktuella. 

Provtagningsindikation ligger kvar

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation från den 15 februari ligger kvar. Den innebär att personer med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion ska provtas, om en läkare bedömer att en diagnos har betydelse för den fortsatta handläggningen av patienten. Det kan även bli aktuellt att provta en patient eller omsorgstagare om en diagnos bedöms kunna ha betydelse för de fortsatta vårdhygieniska åtgärderna.

Vårdhygien har utifrån ovanstående information gjort förändringar i sina dokument avseende covid-19 för kommunal vård och omsorg.

 • Provtagning för covid-19 rekommenderas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation-for-pavisning-av-pagaende-covid-19/
 • Utbrott ska misstänkas om två eller flera patienter och/eller personal på samma enhet diagnosticeras med eller insjuknar med symtom på covid-19 inom en vecka.
 • Rubriken Åtgärder på avdelning där smittspårning inleds ersätts av Åtgärder på avdelning vid misstänkt eller konstaterat utbrott.
 • Samtliga patienter rekommenderas initialt att vistas i sina lägenheter/rum för att minska fortsatt smittspridning.
 • Överväg kontinuerlig användning av munskydd.
 • Kontakta Vårdhygien för ställningstagande till smittspårning och fortsatta vårdhygieniska åtgärder
 • Slutlig smittstädning har tagits bort.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.