Meny

SVU - samverkan vid utskrivning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den Skånegemensamma rutinen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) har utgått och ersatts av Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Lagen avser att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso[1]och sjukvården och den regionfinansierade öppna vården. För att uppnå detta krävs en fungerande samverkan och tillit mellan huvudmännen.

Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Samtliga patientgrupper, oavsett ålder, omfattas av den nya lagen. För patienter som planeras att övergå till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård skiljer sig processen delvis.

Utskrivningen ska göras effektivt och med bibehållen patientsäkerhet. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård tar upp flera olika steg; inskrivningsmeddelande, planering och kartläggning inför utskrivning, fast vårdkontakt, underrättelse om utskrivningsklar, utskrivning och informationsöverföring vid utskrivning, kallelse till SIP och genomförande av SIP.

Parterna ska vara överens om att hemgång kan ske på ett patientsäkert sätt. Lagen tydliggör att verksamheter inom socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den regionfinansierade öppna vården tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.

2022-04-27
Revidering av Rutin och vägledning för samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Grundmall för Kommunförbundet Skåne (skane.se)

SOMMAREN 2022 (220620-220831)

Utskrivning från den slutna vården till särskilt boende på helger under sommaren 2022 kan ske trots att primärvården inte tagit över det medicinska ansvaret. Den slutna vården kan ta medicinskt ansvar under helgen fram tills nästföljande vardag för vissa patienter för att möjliggöra utskrivning på helgen. För att detta ska kunna ske behöver vissa villkor vara uppfyllda. Läs mer under dokument nedan (Överenskommelse i samverkan - Utskrivning  helger sommaren 2022).  

Februari 2023

Flytt av ansvar för ställningstagande till samordnad individuell plan (SIP) i utskrivningsprocessen 

I enlighet med gällande lagstiftning och i linje med pågående omställning till Nära vård övergår ansvaret för att besluta om SIP ska göras från den slutna vården till den regionfinansierade öppna vården. Förändringen avser SIP som del i utskrivningsprocessen och träder i kraft i samband med kommande uppgradering i Mina planer som förväntas vara genomförd 2023-02-23. Den regionfinansierade öppna vårdens beslut om SIP tas efter samråd med kommunen och vid behov med den slutna vården.

Hela styrdokumentet ”Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” samt kortversionen ”Förändringar Rutin samverkan vid utskrivning 2023-02-23” kan du läsa här.


Tillägg till rutinerna kopplade till Mina planer
Utlämnande av information i Mina planer.

Mina planer är i detta sammanhang att betrakta som en journalhandling och därmed får patientuppgifter lämnas ut om det står klart att patienten eller närstående inte lider men eller någon form av skada.

Om patienten är avliden ska hänsyn tas till om uppgifterna kan tänkas kränka dennes frid och minne. Det innebär att uppgifter som anses ge den avlidne en negativ prägel inte ska röjas.

Den som ska lämna ut utskrift av Mina planer ska alltid samråda med andra berörda aktörer.

Utlämnande av information i Mina planer sker i enlighet med rutinen:

Utlämnande av journal - Kristianstads kommun

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.