SVU - samverkan vid utskrivning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den Skånegemensamma rutinen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) har utgått och ersatts av Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Lagen avser att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso[1]och sjukvården och den regionfinansierade öppna vården. För att uppnå detta krävs en fungerande samverkan och tillit mellan huvudmännen.

Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Samtliga patientgrupper, oavsett ålder, omfattas av den nya lagen. För patienter som planeras att övergå till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård skiljer sig processen delvis.

Utskrivningen ska göras effektivt och med bibehållen patientsäkerhet. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård tar upp flera olika steg; inskrivningsmeddelande, planering och kartläggning inför utskrivning, fast vårdkontakt, underrättelse om utskrivningsklar, utskrivning och informationsöverföring vid utskrivning, kallelse till SIP och genomförande av SIP.

Parterna ska vara överens om att hemgång kan ske på ett patientsäkert sätt. Lagen tydliggör att verksamheter inom socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den regionfinansierade öppna vården tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.