Meny

Patientsäkerhet

Rutin för patientsäkerhet. Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård.

I Sverige är de medicinska resultaten av vården bättre än i de flesta andra länder. Trots detta är ändå skador i vården fortfarande ett stort problem.

Vissa skador går inte att undvika. I vården tvingas man ibland acceptera en lindrig skada. Nyttan för patienten med behandlingen som skadar bedöms som större än lidandet som orsakas av skadan. Ett vanligt exempel är en operation.

Sedan finns det andra skador som vården hade kunnat undvika. Dessa skador kallas vårdskador. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) satsning på patientsäkerhet syftar framför allt till att minska antalet vårdskador.

Forskning om patientsäkerhet

Forskning visar att inställningen till risker i vården hänger nära ihop med hur säker vården är för patienterna. Attityder och värderingar till säkerhet spelar stor roll och brukar sammanfattas under begreppet patientsäkerhetskultur.

Det finns vetenskapligt stöd för hur vården kan bli säkrare inom en rad olika områden. Dessa metoder och arbetssätt kräver att vårdpersonalen arbetar mer systematiskt än i dag.

Patientsäkerhetslagen

Sedan 2011 finns en patientsäkerhetslag som tydligt reglerar hur patientsäkerheten ska säkerställas. Patientsäkerhetslagen gäller all vård: både den som utförs i landstingens regi och i kommunernas. Den gäller oavsett om utföraren är ett privat företag eller en offentlig utförare.

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Tillsammans med representanter från landsting och kommuner har SKR tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhet. Syftet med ramverket är att skapa en helhetsbild över patientsäkerhetsområdet och en struktur för patientsäkerhetsarbetet.

Ramverket beskriver åtgärder på olika nivåer som bidrar till en säker vård för alla patienter.

En första utgångspunkt för det nationella ramverket är att det ska ha patientens fokus och vara relevant för professionen, den verksamhetsnära ledningen såväl som den högsta strategiska ledningen, oavsett om vården bedrivs i offentlig eller enskild regi. Det är centralt att de olika "nivåerna" har förståelse för sin roll och att patientsäkerhetsarbetet byggs in i befintliga strukturer för uppföljning och utveckling.

Tre perspektiv för en säker vård

Ramverk specificerar tre viktiga perspektiv för en säker vård. Dessa är att hälso- och sjukvården är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård.

För att patientsäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser inom dessa tre perspektiv på såväl patientnivå, professionsnivå som ledningsnivå.

Åtgärder

Ramverket innehåller förslag på åtgärder inom respektive perspektiv och nivå. För ett antal av de föreslagna åtgärderna finns metoder och verktyg som är framtagna specifikt för att förebygga vårdskador.

Ramverket innehåller nio delar med åtgärder som all vårdpersonal och ledare på olika nivåer kan vidta för att öka patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.

Ramverket kan också användas som underlag för att identifiera inom vilka perspektiv respektive nivåer som organisationen har bra rutiner eller behöver förstärka med insatser.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården 2020- 2024 "Agera för säker vård"

Socialstyrelsen fick under sommaren 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Den nationella handlingsplanen
• Innehåller övergripande mål, fokusområden, nationella åtgärder och en plan för uppföljning
• Vänder sig till beslutsfattare
• Ska stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner
• Ska bidra till att utveckla och samordna patientsäkerhetsarbetet i landet

Med den övergripande visionen och målet "att ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada".

Handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden:
1. Ökad kunskap om inträffade vårdskador
2. Tillförlitliga och säkra system och processer
3. Säker vård här och nu
4. Stärka analys, lärande och utveckling
5. Öka riskmedvetenhet och beredskap

SKR har i samband med den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet tagit fram ett analysverktyg för att stödja kommunernas arbete med att ta fram egna handlingsplaner för patientsäkerhet. 

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.