Meny

Akut förvirring

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

 • Orsak

Förvirringstillståndet kan bero på demens, annan organisk sjukdom/svikt, läkemedelsbiverkningar (ex. morfin eller kortison), infektioner, förstoppning, urinretention, smärta, högt eller lågt blodsocker. Tillståndet kan vara skrämmande för patienten och närstående och förvirringen gör det svårt att kommunicera och upprätthålla en relation.

Om möjligt bör orsaken till förvirringen påvisas och åtgärdas, men bedöms patienten döende bör behandlingen vara helt inriktad på symtomlindring.

Tre viktiga perspektiv/tecken på förvirring

 • Snabbt, skiftande förlopp med varierande grad av medvetande.
 • Störd förmåga att styra och kontrollera sin uppmärksamhet och att vara i kontakt.
 • Försämrad kognitiv och intellektuell förmåga, försämrad förmåga att tänka klart, ibland hallucinationer

Bedömningsinstrument

Ett bedömningsinstrument som är kliniskt användbart och praktiskt att använda för att skatta konfusion hos patienter är CAM (Confusion Assessment Method). Det är ursprungligen ett instrument med 9 variabler men det finns en förenklad variant med enbart 4 variabler. Validiteten (användbarheten) för skattningen ökar markant om personalen som använder det fått en kort träning i hur det ska användas.

CAM med fyra variabler att skatta delirium i palliativ vård

(Vardera variabel besvaras med antingen: Ja, Nej, eller Vet ej)

 • Akut insättande och fluktuerande förlopp.
 • Ouppmärksamhet.
 • Osammanhängande tankar.
 • Förändrad nivå av medvetande

Icke farmakologiska åtgärder

 • Mänsklig närvaro, samtala lugnt, försiktig beröring eller taktil massage.
 • Musik.
 • Närståendes röst kan inge trygghet.
 • Att tänka på: Motorisk oro kan handla om urinretention. Provtappning med kateter kan övervägas, vid blåsfyllnad mer än 3-4 dl kan kvarliggande kateter ha god effekt.

Farmakologisk behandling (om orsak ej kan påvisas/åtgärdas)

 • Haldol är förstahandsval om läkemedelsbehandling behöver tillgripas. Heminevrin kan vara ett alternativ. Syftet är att lindra eller upphäva förvirringen.
 • Vid hyperaktiv eller blandad typ av förvirring kan midazolam behövas som komplement till ett neuroleptikum

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.