Meny

Palliativ vård

Lokala rutiner för den palliativa vården

OBS!

För information om palliativ vård vid Covid 19 se under flik Coronapandemi.

Vårdfilosofi

Jag...
...och mina närstående är informerade om min situation
...är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
...är ordinerad läkemedel vid behov'
...får god omvårdnad utifrån mina behov
...vårdas där jag vill dö
...behöver inte dö ensam
...vet att mina närstående får stöd

(Källa: Palliativa registret)

Värdegrund

Palliativ vård i livets slutskede är den vård som ges under patientens sista tid i livet när bot inte är möjligt. I det Nationella vårdprogrammet - palliativ vård i livets slutskede 2016 framgår att den palliativa vården kan sammanfattas med fyra ledord; närhet, helhet, kunskap och empati. Innehållet i dessa omfattar de viktigaste delarna av en välfungerande palliativ vård: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Det övergripande målet att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede.

Syftet med lokala rutiner är att ge stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med patienter i livets slut.

Målet med lokala rutiner är att öka kunskap om palliativ vård i kommunal vård och omsorg samt att ge patienten en individuell vård med anpassade åtgärder genom god omvårdnad i samverkan med alla i teamet.

Närhet

I livets slutskede vill patienten och de närstående oftast inte vara ensamma. Om vi är nära och närvarande kan vi lyssna till patientens önskemål och erbjuda vad hen behöver. Lika viktigt är närhet till närstående som kan behöva stöd för att klara patientens förestående död eller svåra sjukdom.

Helhet

Patienter och närstående har olika behov som brukar sammanfattas i fyra kategorier; fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Behovet av ett nära samarbete mellan olika stödjande yrkesgrupper runt den sjuke kan inte nog understrykas.

Patienten förlorar inte sitt människovärde trots minskande funktionsförmågor. Även om personen mister sitt aktörskap – det vill säga möjligheten att aktivt påverka sitt liv – är hen lika mycket en människa med rätt att behandlas och bemötas värdigt.

Kunskap

För att kunna hjälpa en person att uppnå bästa möjliga livskvalitet och att erbjuda optimal vård krävs kunskap. Därför är det viktigt att personal som arbetar inom den palliativa vården får bästa möjliga utbildning och fortbildning.

Empati

Människans fysiska och existentiella utsatthet i livets slutskede fordrar stort personligt engagemang av personalen. Den ständiga kontakten med svår sjukdom och död gör att arbetet kan vara mycket krävande men samtidigt också givande. Den tacksamhet, öppenhet inför livets stora frågor och även glädje som många visar är i högsta grad berikande. Förutsättningen för detta ömsesidiga givande och tagande är förmågan från personalens sida att visa empati, det vill säga förmåga att känna in personens situation och att visa omtanke och samtidigt behålla sin professionalitet. Denna empati är den palliativa vårdens kärna.

(Nationella vårdprogrammet)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.