Sondmatspumpar

Beskrivning av rutinen kring sondmatspumpar.

Sjuksköterskan

Inledning

Från och med 2017-11-01 gäller ett nytt avtal för pumpar för enteral nutrition. Compat Go utgår och ersätts successivt av Compat Ella. De nya pumparna ägs och distribueras ut till vården av Hjälpmedel Skåne. De lånas kostnadsfritt ut till patienterna i verksamheterna för både slutenvård, vård i hemmet samt särskilt boende.
Sondnäring, ryggsäck, aggregat etc. beställs genom KVG-katalogen. Kostnadsansvaret för dessa produkter är samma som tidigare.

Förskrivning i Sesam LMN

Läkare och dietister som redan har behörighet att förskriva speciallivsmedel i Sesam LMN får automatiskt behörighet att förskriva pump. Pumpen ska förskrivas på patient i Sesam LMN. Varje pump har ett id-nummer och genom det knyts den specifika pumpen till patienten och kan därför spåras.
Sjuksköterska får inte förskriva pump.

Beställning av tillbehör

Sondmatsaggregat art nr. 26330.
Byts mellan varje matningstillfälle, engångsmaterial!

Vid kontinuerlig tillförsel utan avbrott kan aggregatet användas ett dygn. Aggregatet förs då omedelbart över till ny sondmatsflaska, när den tidigare flaskan tar slut.

Matningsslang art nr. 18348
Sköljs ur med tvål och vatten samt förvaras i sin ursprungsförpackning i kylskåp, byts efter ett dygn. Märk förpackningen med datum och klockslag när ni lägger in den i kylskåpet.

Sondmatssprutor art nr. 26544 (ersätter 24129)
De lila sondmatssprutorna ska användas för att undvika förväxling av infartsportar.
Diskas ur med tvål och vatten. Förvaras i ursprungsförpackningen i kylskåp, byts efter ett dygn. Märk förpackningen med datum och klockslag när ni lägger in den i kylskåpet.

Hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska följas under sondmatningen. 

Samma pump genom hela vårdkedjan

Samma pump följer patienten i hela vårdkedjan och patienten tar i de flesta fall med sig samma pump hem som hen fått förskriven på sjukhuset, oavsett om patienten skrivs ut till egenvård eller kommunal hemsjukvård. Pumpen är registrerad på patienten i Sesam LMN.

Ansvaret för pumpen följer det medicinska vårdansvaret, t.ex. om vårdansvaret gällande enteral nutrition går över till hälsovalsenhet då går även ansvaret för pumpen dit. Någon ändring i Sesam LMN behöver inte göras när vårdansvaret flyttas. Eftersom Hjälpmedel Skåne äger alla pumpar och lånar ut dem kostnadsfritt behöver aldrig patienten lämna tillbaka en pump p.g.a. byte av vårdform.


Buffertlager

Öppen- och slutenvårdsenheter på sjukhus kan få ett eget lager av pumpar.
Hälsovalsenheter och kommuner har inga egna lager.

När pumpen går sönder eller vid strömavbrott

Sjuksköterskan får ordna alternativ ordination  från läkare, på tillförsel av sondmaten, om det inte redan finns en sådan plan, tills ny pump ordnas från ansvarig enhet.

I nödfall ringer sjuksköterskan till akuten och informerar om läget. De har buffertlager på sjukhuset, där vi får hämta. 

När behovet upphör

Pumpen följer patienten till dess behovet upphör. Patienten eller anhöriga ska lämna tillbaka pumpen till den enhet som har det medicinska vårdansvaret- antingen ASIH, vårdcentralen eller slutenvården.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.